Skip to content ↓

Władze Wydziału

Władze Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • Kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz.
 • Opracowuje strategię rozwoju wydziału spójną ze strategią rozwoju Uczelni uchwalaną przez Senat.
 • Zwołuje i prowadzi posiedzenia rady wydziału oraz wykonuje jej uchwały.
 • Sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką wydziału przy pomocy dyrektora administracyjnego wydziału.
 • Ustala harmonogram zajęć prowadzonych przez wydział i kontroluje jego realizację.
 • Wnioskuje o utworzenie, likwidację lub przekształcanie katedr.
 • Wnioskuje do Rektora o zatrudnienie na wydziale, na podstawie mianowania lub umowy o pracę, osób na stanowiska nauczycieli akademickich, zgodnie z ustawą i Statutem.
 • Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na wydziale.
 • Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału przewidziane w ustawach, Statucie, regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia, regulaminie studiów doktoranckich, regulaminie studiów podyplomowych, regulaminie organizacyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej, zarządzeniach Rektora oraz innych, niezastrzeżonych dla pozostałych organów Uczelni lub dla kanclerza.
 • Nadzór nad badaniami.
 • Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie lub przygotowanie ich do zgłoszenia prorektorowi ds. nauki.
 • Rozwój kadry naukowej.
 • Ochrona praw autorskich i patentów.
 • Reprezentowanie wydziału na zewnątrz w sprawach badawczych.
 • Współpraca z zagranicznymi naukowcami.
 • Nadzór nad ewentualną komercjalizacją wyników.
 • Nagradzanie za działalność naukową.
 • Koordynacja spraw związanych z organizacją seminariów wydziałowych.

dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

tel. +48 12 617 22 36

e-mail: azima(at)agh.edu.pl

 

 • Odpowiada za realizację na Wydziale procedur ogólnouczelnianych i wydziałowych związanych z jakością kształcenia oraz wdrażanie wszelkich zmian dotyczących kształcenia według obowiązujących przepisów.
 • Odpowiada za jakość kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale.
 • Odpowiada za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych dotyczących kształcenia.
 • Organizuje proces rekrutacji na studia I i II stopnia.
 • Sprawuje nadzór nad planami studiów, programami kształcenia i sylabusami:
  • przyznawanie urlopu dziekańskiego, 
  • zgoda na powtarzanie semestru,
  • terminy składania prac magisterskich i dyplomowych,
  • wpis na kolejny semestr,
  • zmiany formy studiów,
  • przedłużenie sesji egzaminacyjnej,
  • przyznanie wpisu warunkowego na następny semestr,
  • przyznanie egzaminu komisyjnego,
  • przyznanie zawieszenia studiów,
  • przyznanie indywidualnego programu studiów.

prof. dr hab. inż. Jan Deja

tel. +48 12 617 24 59

e-mail: deja(at)agh.edu.pl

 

 • Nadzór nad współpracą Wydziału z innymi jednostkami w kraju i za granicą.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym, inicjowanie i organizacja długoterminowej współpracy z przemysłem.
 • Działania na rzecz powiązania dydaktyki (przedmioty technologiczne) z potrzebami i wymaganiami przemysłu.
 • Wykorzystanie fachowców – praktyków w procesie dydaktycznym.
 • Nadzór nad działaniami informacyjnymi  i promocyjnymi.
 • Nadzór nad działalnością międzynarodową Wydziału.
 • Koordynacja przedsiębiorczości akademickiej.
 • Transfer wiedzy i technologii.

dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH

tel. +48 12 617 25 24

e-mail: bhandke(at)agh.edu.pl 

 

 • Nadzoruje gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z tokiem studiów oraz jej sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Podejmuje decyzje w sprawach studenckich.
 • Sprawuje opiekę nad działalnością samorządu studenckiego oraz inicjuje, promuje i wspiera studencki ruch naukowy, sportowy i kulturalny.
 • Odpowiada za ofertę edukacyjną Wydziału, którą dostosowuje do obowiązujących standardów i strategii Wydziału.
 • Zapewnia studentom pierwszego roku odpowiednią informację, opiekę i szkolenia.
 • Koordynuje kontakty i współpracę ze szkołami.
 • Nadzoruje funkcjonowanie systemu udzielania pomocy materialnej studentom.
 • Sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk.
 • Nadzoruje ubezpieczenia studentów i doktorantów powyżej 26 roku życia.
 • Koordynuje działalność opiekunów roczników studiów.
 • Pełni nadzór nad funkcjonowaniem systemu Dziekanat i USOS.

Dyrektor Administracyjny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

mgr Renata Augustyn

tel. +48 12 617 30 31

e-mail: dyrektorceramika(at)agh.edu.pl 

 

 • Organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem administracji Wydziału w zakresie jej wszystkich obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • wsparcie wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami i utrzymania porządku, w tym:
  • koordynacja konserwacji technicznej pomieszczeń i urządzeń, współdziałanie ze służbami technicznymi Uczelni, organizacja i koordynacja remontów oraz inwestycji,
  • współdziałanie ze służbami remontowymi i inwestycyjnymi Uczelni,
  • zabezpieczania i ubezpieczania pomieszczeń, majątku itp.
 • Nadzorowanie spraw kadrowo-płacowych.
  • ustalanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników jednostki,
  • kontrola dyscypliny pracy i nadzór nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów.
  • koordynacja prac biblioteki i archiwum Wydziału.
 • Reprezentowanie Wydziału w kontaktach z administracją centralną, w tym: w sprawach gospodarczo-organizacyjnych.
 • Zapewnia spełnianie wymogów w zakresie sprawozdawczości, poza sprawozdawczością dotyczącą sfery finansowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu BHP na Wydziale.

Z-ca Dyrektora Administracyjnego Wydziału ds. finansowych

mgr inż. Bartosz Ostrowski

tel. +48 12 617 22 40

e-mail: bartoszo(at)agh.edu.pl 

 

 • Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej działalności podstawowej - dydaktycznej i badawczej.
 • Organizacja prowadzenia zamówień publicznych na Wydziale i zapewnianie zgodności z prawem.
 • Bieżącą analizę sytuacji finansowej Wydziału oraz opracowywanie i przekazywanie Dziekanowi propozycji jej optymalizacji.
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowej Wydziału oraz jej archiwum w tym również m.in.
 • Kontrola wstępna celowości zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Kontrola bieżąca dokumentów finansowych Wydziału pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym.
 • Zapewnienie dyscypliny finansowej i racjonalnego wykorzystania posiadanych środków zgodnie z decyzjami uprawnionych władz wydziału.
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki majątkiem ruchomym, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla dziekana.
 • Zapewnienie terminowego przekazywania dokumentów finansowych i rodzących skutki finansowe do administracji centralnej i kontrahentów zewnętrznych.
 • Monitorowanie zapłaty należności Wydziału.

Stopka