Skip to content ↓

Współpraca

Współpraca

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku nasi studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce. Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Oferta badawcza Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH 

Honorowe Wyróżnienie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - KERAMOS

Regularnie od 2009 roku, podczas inauguracji roku akademickiego, wręczamy honorowe wyróżnienie „KERAMOS”, ustanowione przez Radę Wydziału.

Laureatami są osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Wydziału lub odniosły sukcesy naukowe i edukacyjne w dziedzinie ogólnie pojętej ceramiki i inżynierii materiałowej, mające istotny wpływ na rozwój przemysłu ceramicznego w Polsce oraz czynnie wspierające działanie i społeczność akademicką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nazwa wyróżnienia pochodzi od greckiego słowa keramos oznaczającego ziemię, glinę, które to od wieków służą ludzkości do produkcji przedmiotów codziennego użytku.

 

Osoby wyróżnione w poszczególnych latach

Prof. dr hab inż. Natalia Sobczak - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (FEMS), Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

Za zasługi poniesione dla rozwoju Inżynierii Materiałowej w Polsce i za granicą: 

Za kreowanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i eksponowanie interdyscyplinarnego charakteru inżynierii materiałowej oraz szeroką działalność naukową i popularyzatorską

Za wspieranie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH poprzez promowanie w środowisku krajowym i międzynarodowym badań prowadzonych na Wydziale.

 

Prof. Mathias Galetz - Instytut Badawczy DECHEMA (DECHEMA Research Institute, DECHEMA-Forschungsinstitut), Frankfurt, Niemcy)

Za zainicjowanie, kierowanie i rozwijanie efektywnej współpracy naukowo-badawczej między DECHEMA Forschungsinstitut, Frankfurt a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH i przyjmowanie w laboratoriach Instytutu na staże młodych naukowców z Wydziału.

For initiating, managing and developing effective scientific and research cooperation between DECHEMA Forschungsinstitut, Frankfurt and the Faculty of Materials Science and Ceramics of AGH and admitting young scientists from the Faculty to the Institute's laboratories for internships.

Keramos Award

 

Gabriel Gilis - COO Dyrektor Operacyjny/ Członek Zarządu Verallia Deutschland AG, Bad Wurzach, Badenia – Wirtembergia, Niemcy

Za profesjonalne i wyjątkowo kreatywne podejście do współpracy Przedsiębiorcy z Uczelnią,  realizowane z Wydziałem na wszystkich poziomach: naukowo-badawczym, dydaktycznym i technologicznym

Zwłaszcza za: efektywną i pełną zaangażowania współpracę z Wydziałem, obejmującą działalność edukacyjną, stworzenie studentom i absolwentom Wydziału możliwości odbywania staży, praktyk, włączenie w proces dydaktyczny rozwijania kompetencji miękkich oraz łączenia teorii z praktyką. 

 

Kamil Kwiatkowski - Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu "Szkłoland" Sp. z o.o., Olsztyn

Za wieloletnią efektywną i pełną zaangażowania obopólnie korzystną współpracę z Wydziałem, obejmującą pełne spektrum działalności: naukowej, dydaktycznej, technologicznej oraz związanej z rozwojem kadry naukowej. 

Za inspirowanie naszych naukowców oraz studentów do podejmowania nowoczesnej tematyki badawczej.

 

Janusz Kozyrski – Prezes Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce

Za wyróżniającą aktywność producenta najwyższej jakości surowców dla przemysłu ceramicznego, kreatywność w tworzeniu oferty rynkowej umożliwiającą odbiorcom produkcję wyrobów o wysokiej jakości.

Za aktywną, wielowątkową pomoc w procesie edukacyjnym na Naszym Wydziale na wszystkich poziomach.

Za inspirującą i efektywną współpracę naukową z pracownikami Wydziału w obszarze surowcowym.

 

Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Za wielopłaszczyznową współpracę z Uczelnią i Wydziałem oraz kreatywny i inspirujący udział w rozwoju naszej kadry naukowej.

Za rozwój i wzmacnianie znaczenia inżynierii materiałowej w skali Kraju.

Za przyczynianie się do współpracy między Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

 

Dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek – Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Za wieloletnie zaangażowanie w działalność naukowo-badawczą związaną z rozwojem technologii betonu komórkowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 

Za wielokrotnie okazywane wsparcie dla procesu dydaktycznego realizowanego na naszym Wydziale, prowadzące do podniesienia poziomu przygotowania naszych Absolwentów. 

Za zaangażowanie, które w istotnym stopniu przyczyniło się do budowy pozycji Polski jako europejskiego lidera w produkcji tego bardzo ważnego materiału dla współczesnego budownictwa.

Mariusz Dadej - CANPACK Poland

Za wieloletnią efektywną i pełną zaangażowania współpracę z Wydziałem obejmującą pełne spektrum działalności: naukowej, dydaktycznej, technologicznej oraz związanej z rozwojem kadry naukowej.

Za znaczny osobisty wkład w integrację środowiska branży szklarskiej w Polsce.

 

Marek Grabowy - Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki Cerel

Za profesjonalne i wyjątkowo kreatywne podejście do współpracy Przedsiębiorcy z Uczelnią,  realizowane z Wydziałem na wszystkich poziomach: naukowo-badawczym, dydaktycznym i technologicznym. 

Za inspirowanie naszych naukowców do podejmowania nowoczesnej tematyki badawczej

 

Maria Sajdak 

Za inspirujące i stanowiące wzorzec do naśladowania podejście do łączenia pełnej sukcesów kariery sportowej z prowadzoną w pełnym wymiarze i bardzo dobrymi wynikami edukacją na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Za utrzymywanie ścisłej więzi z Wydziałem oraz promowanie Wydziału, tak podczas studiowania na WIMiC jak i po ukończeniu edukacji.

 

Prof. Mikołaj Szafran Politechnika Warszawska

Za wieloletnią współpracę z Wydziałem we wszystkich obszarach działalności: naukowej, dydaktycznej oraz związanej z rozwojem kadry naukowej.

Za życzliwe wsparcie Wydziału na wielu polach aktywności oraz znaczny osobisty wkład w integrację środowiska ceramików w Polsce. 

Wiesław Adamczyk - Górażdże Cement

Za bardzo dobre rozumienie roli przemysłu w kształtowaniu procesów przygotowania studentów, absolwentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Za wieloletni wkład w budowanie nowoczesnych relacji nauki z przemysłem. 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek - Politechnika Krakowska

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie korozji wysokotemperaturowej i technologii chemicznej. 

Za osobiste zaangażowanie, aktywność i okazywaną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału. 

Za długoletnią, owocną współpracę na polu naukowym i organizacyjnym. 

 

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - Dziekan Wydziału Chemii UJ

Za efektywne wspieranie wieloletniej współpracy badawczo-naukowej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH a Wydziałem Chemii UJ. Za nieustanny wkład na rzecz promocji i integracji Wydziału z szeroko rozumianym  środowiskiem Polskiej Chemii. Za wzorcowe współdziałanie z Wydziałem przy organizacji ważnych wydarzeń dla tego środowiska. Za wielokrotne przejawy życzliwości i sympatii cechujące prawdziwego przyjaciela Wydziału.

 

Rafał Gajewski - CEMEX Polska

Za wieloletnią pracę i poświęcenie dla dobra Wydziału dokonane w wielu obszarach. Od bogatej działalności w samorządzie studenckim do, realizowanej z sukcesami, kariery w jednej z najsilniejszych firm na rynku materiałów budowlanych. Za szeroko okazywaną więź z macierzystym Wydziałem. Za angażowanie się w proces dydaktyczny. Za rolę ważnego partnera w realizacji wielu wspólnych projektów w obszarze betonu i cementu.

 

Dariusz Kowalczyk- Pilkington IGP

Za pełną pasji i zaangażowania wieloletnią współpracę łączącą Wydział z branżą producentów i przetwórców szkła. Za wielokrotne wsparcie okazywane Wydziałowi, jego studentom i pracownikom. Za nieocenioną pomoc w prowadzeniu procesu dydaktycznego, realizowaną w formie wspólnych zajęć, szkoleń, staży, praktyk czy studiów podyplomowych. 

 

Dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Za wieloletnią i owocną współpracę pomiędzy Wydziałem a Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Za wsparcie procesu dydaktycznego i realizację z sukcesem bardzo dużej liczby wspólnych projektów badawczych w obszarze materiałów budowlanych, szkła i ceramiki. Za nieustanne dokładanie starań o jak najlepszy wizerunek Wydziału w wielu środowiskach. Za postawę przyjaciela i znakomitego ambasadora Wydziału.

Prezes Jan Świątek - Związek Pracodawców POLSKIE SZKŁO

Za wieloletnie wspieranie działań Wydziału w środowisku producentów szkła. Za długi, regularny i ważny wkład w postęp procesu dydaktycznego i badań naukowych, tworzonych w wyniku współdziałania Wydziału ze stroną przemysłową. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału. 

 

Dyrektor Ernest Jelito - Górażdże Cement 

Za wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a środowiskiem producentów spoiw mineralnych i betonu. Za aktywność i zaangażowanie w dyskusji nad programami kształcenia. Za wspieranie rozwoju studentów i młodych absolwentów w ramach praktyk i programów stażowych. Za owocne partnerstwo z Wydziałem w ramach licznych, wspólnych prac badawczych. Za działania na rzecz promocji Wydziału w środowisku społecznym i gospodarczym. 

 

Janusz Tomala - COBEX Polska

Za wielkie zaangażowanie oraz wieloletnią współpracę naukowo-badawczą między Wydziałem a przedstawicielami producentów materiałów węglowych. Za wspieranie działalności dydaktycznej oraz rozwój infrastruktury badawczej Wydziału. Za promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Wydziału w Niemczech i na całym świecie. 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Za wieloletnie wspieranie działań Wydziału w środowisku Polskiej Chemii. Za życzliwość i pomoc wniesioną w rozwój Wydziału. Za wielokrotnie okazywaną gotowość do popierania Wydziału w różnych obszarach jego działania. Za prezentowaną z urokiem postawę człowieka kreującego pozytywny wizerunek Wydziału i jego pracowników. 

 

Prezes Jerzy Michalak - Prefbet Śniadowo

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu komórkowego. Za nieoceniony wkład w rozwój badań naukowych, procesu innowacyjnego i dydaktycznego, tworzonych w wyniku współdziałania Wydziału ze stroną przemysłową. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału. 

Dr. Mrityunjay Singh - President  The American Ceramic Society, Ohio Aerospace Institute NASA Glenn Research Center,

Za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nowoczesnej ceramiki inżynierskiej, wieloletnią  aktywność w  działalność organizacyjnej  i integracyjnej  światowego środowiska ceramicznego, życzliwość i pomoc dla polskich ceramików, osobistą otwartość i wspaniały przyjacielski charakter.

For outstanding scientific achievements in the field of high-tech engineering ceramics, long-term and successful activity in the organization and integration of the global  ceramic society, kindness and help for our Faculty, personal openness and a wonderful friendly nature.

 

Prof. dr hab. Henryk Koroniak - Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za postawę człowieka zawsze wspierającego działania Wydziału w obszarze chemii i technologii chemicznej. Za osobiste zaangażowanie, aktywność i nieocenioną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału. Za życzliwość i koleżeńskość, które zawsze z urokiem okazywał dla spraw Wydziału i jego pracowników. Za błyskotliwe poczucie humoru, które jakże często pomagało w rozwoju Wydziału. 

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz - Akademia Morska w Szczecinie

Za nieocenioną pomoc okazywaną wielokrotnie w różnych obszarach działalności Wydziału. Za wspaniałą współpracę naukową w zakresie nauki o materiałach i technologii materiałowych. Za działania pomagające pracownikom Wydziału w realizacji ich karier naukowych i zawodowych. Za postawę człowieka, który w pełni zasłużył sobie na miano „Przyjaciela Wydziału”.

 

Prezes Helena Smoleńska - Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami ceramiki artystycznej. Za nieoceniony wkład w rozwój branży związanej z pięknymi wyrobami bolesławieckich mistrzów rękodzieła artystycznego. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału. Za otwartość i hojność, która zawsze wspierała ducha artystycznego studentów i pracowników Wydziału. 

 

Prof. dr hab. Stefan Jurga - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu

Za odwagę i konsekwencję we wspieraniu różnych obszarów nauki w tym chemii, technologii chemicznej i inżynierii materiałowej, tak bliskiej naszemu Wydziałowi. Za działania fizyka, który pokazał, iż rozumie, że rozwój innych nauk ścisłych oraz technicznych jest niezbędnym do prawidłowego rozwoju naszego Kraju. Za postawę człowieka, który mając takie możliwości, wspaniale wspierał i bronił działania służące rozwojowi Wydziału i istotnie wpłynął na jego obecną pozycję.

 

Prof. dr hab. Jan Sieniawski - Politechnika Rzeszowska

Za pomoc wielokrotnie okazywaną w różnych obszarach działalności Wydziału. Za wspaniałą współpracę naukową w zakresie nauki o materiałach i technologiach materiałowych. Za działania pomagające pracownikom Wydziału w realizacji ich karier naukowych i zawodowych. Za postawę człowieka, który w pełni zasłużył sobie na miano „Przyjaciela Wydziału”.

 

Dr Henryk Szeląg - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Za wieloletnią i owocną współpracę między Wydziałem a Instytutem w zakresie badań naukowych oraz wydatnego przyczynienia się do utworzenia nowych kierunków kształcenia. Za niestrudzone wspieranie Wydziału w realizacji wspólnych projektów służących rozwojowi dziedzin nauki związanych z materiałami ceramicznymi i budowlanymi. Za  życzliwość i pomoc okazywaną pracownikom i studentom Wydziału.

 

Przemysław Powalacz - Geberit Polska 

Za odwagę i determinację we wprowadzaniu nowych rozwiązań w polskiej ceramice sanitarnej. Za postawę człowieka szlachetnie wspierającego rozwój utalentowanych studentów i pracowników Wydziału. Za istotną pomoc w kształtowaniu kierunków kształcenia na Wydziale. Za nieustanne wspieranie rozwoju Wydziału i znakomitą jego promocję. 

 

Andrzej Tekiel - Cementownia Kraków Nowa Huta

Za wieloletnie i niestrudzone starania włożone w rozwój Wydziału. Za współpracę i wspieranie Wydziału w procesie tworzenia programów kształcenia studentów. Za nieocenioną pomoc wprowadzania absolwentów w realia polskiego i międzynarodowego przemysłu cementowego oraz wspieranie rozwoju ich karier. Za postawę człowieka dbającego o dobre imię Wydziału 

Inga Kamińska - Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów" i "Chodzież" S.A.

Za odwagę i determinację w tworzeniu nowych perspektyw dla polskiej porcelany. Za kreowanie wspólne z Wydziałem śmiałych wizji współpracy rozwijanej z pasją i wdziękiem. Za otwartość i pomoc dla pracowników i studentów Wydziału.

 

Prof. Aleksander Uszerow-Marszak - Uniwersytet Budownictwa i  Architektury W Charkowie

Za wieloletnią i owocną współpracę naukową z Wydziałem. Za ogromny wkład wniesiony w badania związane z hydratacją cementów i wpływie domieszek na ten proces. Za życzliwość i wsparcie udzielane pracownikom i studentom Wydziału.

 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera - Politechnika Warszawska

Za wszechstronny udział w postęp współpracy Wydziału z jednostkami naukowymi związanymi z inżynierią materiałową. Za postawę człowieka wspierającego rozwój Wydziału w wielu obszarach jego działalności. Za pozytywny wpływ na kształtowanie inteligentnej konkurencji pomiędzy Wydziałami, która nie przeszkadza, a motywuje i pomaga.

 

Józef Kostrzewski - Stowarzyszenie Producentów Betonów

Za ogromny wkład w rozwijanie współpracy pomiędzy Wydziałem a instytucjami i producentami branży materiałów budowlanych. Za istotne wsparcie działań Wydziału w obszarze realizacji procesu dydaktycznego i badań naukowych. Za życzliwość dla pracowników i studentów Wydziału

 

Andrzej Cała - Pilkington Automotive Poland

Za ogromny wkład w rozwój przemysłu produkcji szyb samochodowych. Za odwagę człowieka potrafiącego działać w bardzo trudnych sytuacjach. Za wieloletnią i ścisłą współpracę z Wydziałem, jego pracownikami, studentami i absolwentami. 

Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Politechnika Wrocławska

Za postawę godną miana prawdziwego przyjaciela Wydziału. Za bezinteresowne wspieranie działań Wydziału w obszarze technologii chemicznej i technologii materiałów.  Za osobiste zaangażowanie, aktywność i nieocenioną pomoc wniesioną w rozwój kadry naukowej Wydziału. Za życzliwość i koleżeńskość, którą zawsze okazywał naszym pracownikom.

 

Stanisław Hybner - Zakłady Ceramiki Sanitarnej Hybner SA

Za wieloletnią współpracę i wkład w rozwój Wydziału. Za odwagę we wprowadzaniu nowych rozwiązań w technologiach ceramiki sanitarnej. Za wspieranie działalności dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału. Za postawę człowieka odpowiedzialnego za rozwój kontaktów pomiędzy nauką i gospodarką w naszym kraju

 

Dr Hubert Jäger - SGL Carbon Group

For the great commitment to the cooperation between the Faculty and SGL Group; the concept and realization of the “International Carbon Centre”; modernization of the lecture theatre in the Faculty of Materials Science and Ceramics; for promoting and creating the positive image of the Faculty in Germany and worldwide.

Za wielkie zaangażowanie we współpracy między Wydziałem a SGL Group. Za koncepcję i realizację “Międzynarodowego Centrum Węglowego”. Za modernizację sali wykładowej Wydziału oraz promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Wydziału w Niemczech i na całym świecie. 

 

Marek Małecki - Grupa Kapitałowa SOLBET

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu komórkowego i chemii budowlanej. Za ogromny wkład w rozwoju badań i procesu dydaktycznego związanego z betonami komórkowymi. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału. 

 

Zdzisław Stachura - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Za wszechstronny udział w rozwoju wielu gałęzi technologii ceramicznych. Za ogromny, pozytywny wpływ na rozwój dyscyplin naukowych związanych z Wydziałem. Za wspieranie działalności badawczej i dydaktycznej Wydziału. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w środowisku naukowym i gospodarczym kraju.

Prof. dr hab. Adam Bielański

Za ogromny wkład wniesiony w utworzenie i kierowanie Wydziałem w pierwszych latach jego istnienia. Za wieloletnie wspieranie i promowanie Wydziału swoją wiedzą i autorytetem w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym. Za nienaganną postawę człowieka szlachetnego i uczciwego, który wychował wiele pokoleń ludzi służących rozwojowi nauk chemicznych i ceramicznych. 

 

Andrzej Wodzyński - Ceramika Tubądzin

Za wieloletnią współpracę i wspieranie rozwoju naukowego Wydziału. Za odwagę we wprowadzaniu nowych rozwiązań w technologiach produkcji płytek ceramicznych. Za wspieranie działalności dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału. Za postawę człowieka odpowiedzialnego za rozwój nauki i kultury w naszym kraju

 

Tadeusz Wrześniak - Huty Szkła „Wrześniak Glassworks”

Za ogromny wkład wniesiony we współpracę pomiędzy Wydziałem a przemysłem związanym z polskim hutnictwem szkła. Za wieloletnią i różnorodną pomoc dla pracowników Wydziału jego studentów i absolwentów. Za owocną współpracę naukową i wsparcie udzielane Wydziałowi w wielorakich formach wspólnej działalności.

 

Mieczysław Soboń - Stowarzyszenie Producentów Betonu

Za zapoczątkowanie i aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu. Za wspieranie rozwoju badań i procesu dydaktycznego związanego z autoklawizowanymi betonami komórkowymi. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów Wydziału. 

 

Michał Staszewski - Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów 

Za stworzenie i rozwijanie wieloletniej współpracy pomiędzy Wydziałem a przemysłem ceramiki budowlanej. Za umiejętne łączenie promowania wiedzy o historii produkcji materiałów ceramicznych na ziemiach polskich z wprowadzaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Za wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału

Jacek Koźlecki - Dolina Nidy

Za wieloletnie wsparcie i inspirujący wkład w rozwój Wydziału i Uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych. Za współtworzenie i aktywny udział w corocznym Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym. Za wkład w rozwój związanych z Wydziałem gałęzi przemysłu gipsowego, cementowego i suchych zapraw budowlanych.

 

Krzysztof Witkowski - Bruk-Bet Nieciecza

Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału i wielokrotne wspieranie jego działalności na różnych płaszczyznach. Za stwarzanie możliwości rozwoju studentów, pracowników i absolwentów Wydziału w obszarze technologii betonów. Za propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu za rozwój nauki, kultury i sportu. 

 

Roman Leśniak - Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL” w Boguchwale

Za zapoczątkowanie i aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a zakładami przemysłu ceramiki elektrotechnicznej w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Za wieloletnią i różnorodną pomoc dla pracowników Wydziału jego studentów i absolwentów. Za kreatywny wpływ na ukształtowanie pozytywnej opinii o Wydziale.

 

Katarzyna Klimowicz - Prezes Zarządu Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” 

Za ogromny wkład wniesiony do współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami materiałów ogniotrwałych. Za wieloletnie wspieranie badań naukowych i procesu dydaktycznego, zwłaszcza w kontekście powiązania go z nowoczesną rzeczywistością przemysłu materiałów ogniotrwałych. Za propagowanie  pozytywnego wizerunku Wydziału. 

Prof. Michael Bredol - Fachhoschule Münster

Za wieloletnią współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z Fachhoschule Münster; za ofiarną pomoc i wspieranie studentów i pracowników Wydziału w pracach badawczych w Niemczech i na świecie; za wspaniałą atmosferę współpracy na wielu płaszczyznach.

For many years of research and teaching collaboration of the Faculty with Fachhoschule Münster, for generous assistance and support for the students and staff of the Faculty in research work in Germany and worldwide, for the wonderful atmosphere of cooperation on many levels. 

 

Prof. Thomas Graule - EMPA

Za aktywną współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z instytutem EMPA; za realizacje wspólnych prac magisterskich i doktorskich; za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w Szwajcarii i poza jej granicami.

For the active academic and research cooperation of the Faculty with EMPA Institute, for the accomplishment of joint master’s theses and doctoral dissertations, for creating a positive image of the Faculty in Switzerland and abroad. 

 

Prof. Kiyotaka Matsuura - Hokkaido University 

Za wkład w wielotorową współpracę naukowo-dydaktyczną Wydziału z Hokkaido University; za promocje i kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w Japonii i na świecie.

For the contribution to multi-educational and scientific cooperation of the Faculty with Hokkaido University, for promoting and creating the positive image of the Faculty in Japan and worldwide. 

Andrzej Balcerek - GÓRAŻDŻE CEMENT 

Za wieloletni wkład w rozwój polskiego i europejskiego przemysłu cementowego oraz konsekwentne kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nowoczesnym i odpowiedzialnym biznesem i nauką. Za wieloraką pomoc dla Wydziału, jego pracowników i absolwentów. 

 

Jerzy Dąbrowski - Krośnieńskie Huty Szkła.

Za nawiązanie i rozwój współpracy dydaktycznej Wydziału ze środowiskiem producentów szkła (organizacja studiów niestacjonarnych, staży studenckich). Za nawiązanie i wieloletnie prowadzenie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Wydziałem (Katedrą Szkła) a Krośnieńskimi Hutami Szkła. 

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Kurzydłowski - Politechnika Warszawska

Za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną z Wydziałem. Za  wkład w rozwój krajowego i międzynarodowego środowiska inżynierii materiałowej i nauki o materiałach. Za wspieranie inicjatyw i planów rozwojowych Wydziału. Za postawę godną miana przyjaciela Wydziału

 

Wiesław Ochman

Za ogromny wkład wniesiony w kreowanie pozytywnego wizerunku i promocję Wydziału w kraju i za granicą. Za wieloraką działalność charytatywną. Za godne prezentowanie swą osoba sylwetki inżyniera i absolwenta Wydziału będąc wielkim człowiekiem i wielkim artystą.

 

Andrzej Ptak - CEMENTOWNIA OŻARÓW 

Za wieloletni osobisty wkład w rozwój polskiego przemysłu cementowego. Za budowanie z zaangażowaniem i z pasją pozytywnego obrazu polskiego inżyniera i menadżera. Za umiejętność prezentowania poprzez swoje przygotowanie merytoryczne i umiejętność współpracy z ludźmi, sylwetki wybitnego absolwenta Wydziału.

 

Józef Siwiec - Zakłady Magnezytowe Ropczyce

Za wieloletnie wspieranie Wydziału w procesach integracji ze środowiskiem przemysłowym. Za kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału w branży materiałów ogniotrwałych. Za współtworzenie i aktywny udział w corocznym Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym.

 

Dr n. med. Emil Staszków - Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie

Za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną w zakresie inżynierii biomateriałów, a szczególnie za prace nad nowymi implantami do zastosowań w chirurgii i ortopedii. Za organizację i przewodniczenie działającego przy Wydziale Stowarzyszenia Biomateriałów i czasopisma Inżynieria Biomateriałów. Za bezinteresowną pomoc wielu pracownikom naszego Wydziału.

 

Janusz Suszczyński - Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych

Za wkład w rozwój związanej z Wydziałem branży producentów materiałów ogniotrwałych. Za wieloletnią i aktywną współpracę z Wydziałem. Za duży udział w kreowaniu pozytywnej opinii o inżynierach-absolwentach Wydziału w różnych okresach historii kraju.

 

Stanisław Tępiński - ZPC Paradyż

Za wkład w rozwój przemysłu płytek ceramicznych. Za wieloletnią współpracę z Wydziałem zarówno w zakresie dydaktyki (wspólne prace dyplomowe, staże studenckie, pomoc w doposażeniu sal dydaktycznych) jak i realizacji wspólnych prac badawczych i wdrożeniowych. Za aktywne członkostwo w Wydziałowym Forum Akademicko-Przemysłowym i zaangażowanie w bieżące życie Wydziału.

Stopka