Skip to content ↓

Nauka

Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami naukowymi na arenie krajowej i międzynarodowej.

Osiągnięcia naukowe studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH wzbudzają uznanie. Współpraca naukowa jest jedną z wartości akademickich, która pozwala budować wspólnotę ludzi, których łączy pasja i wspólne cele.

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła | Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH ds. Nauki

Biblioteka Główna AGH

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem serwera proxy. Zadaniem Biblioteki Głównej AGH jest dostarczanie społeczności Uczelni wysokiej jakości zasobów, narzędzi i wsparcia informacyjnego.

Strona Biblioteki Głównej AGH

Publikacji naukowe pracowników

Antybakteryjne warstwy kompozytowe na implanty medyczne

Celem prowadzonych prac badawczych jest opracowanie innowacyjnych, antybakteryjnych warstw kompozytowych przeznaczonych do zabezpieczenia materiałów implantacyjnych wykonanych ze stopów tytanu. Zamysłem zespołu badawczego jest umożliwienie ponownego użycia wyjętego implantu. Co istotne, jest to zgodne z zapisami prawa, które takie ponowne użycie implantów dopuszczają w leczeniu weterynaryjnym. Przy czym implant musi być idealny, niezniszczony, bez uszczerbków, rys, wszelkich wad będących potencjalnym źródłem powstawania np. korozji. Zespół badawczy proponuje pokrycie implantów warstwą ochronną. Na wzór ochrony samochodów powłokami ceramicznymi, smartfonów dodatkowymi szybkami tak tutaj również można zastosować warstwę ochronną wydłużającą cykl życia produktu. Ważnym aspektem proponowanego rozwiązania jest przede wszystkim modyfikacja implantów pod kątem nadania im właściwości antybakteryjnych oraz zabezpieczenie ich powierzchni przed korozją i zarysowaniem.

Czarne szkło

Jednym ze sposobów przeciwdziałania korozji jest stosowanie powłok ochronnych. W Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych AGH w Krakowie prowadzone są badania nad optymalizacją procesu otrzymywania powłok ochronnych na bazie tzw. czarnego szkła. Czarne szkło to materiał o strukturze amorficznej krzemionki. Innowacyjnością tego projektu jest możliwość projektowania właściwości powłok pod określone potrzeby. Te powłoki ochronne znajdą zastosowania między innymi w przemyśle lotniczym i w produkcji ogniw paliwowych.

Nowatorskie materiały ceramiczne

Rocznie na świecie powstaje 17 milionów ton fusów z kawy. Nie muszą one być szkodliwym odpadem dla środowiska. Można je wykorzystać do produkcji materiałów termoizolacyjnych i konstrukcyjnych. W Katedrze Materiałów Budowlanych krakowskiej AGH prowadzone są badania nad opracowaniem nowej technologii produkcji porowatych materiałów ceramicznych o wysokiej wytrzymałości i pożądanych parametrach termoizolacyjnych z wykorzystaniem fusów z kawy.

Ceramika zaawansowana

Ceramika zaawansowana to materiały ceramiczne nowej generacji. Ceramika ta w coraz większym stopniu wykorzystywana jest w innowacyjnych technologiach. W Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych krakowskiej AGH prowadzone są badania nad jej zastosowaniem w elektronice i antybalistyce. W programie opowiemy również o właściwościach ceramiki zaawansowanej i metodach jej wytwarzania.

Inżynieria materiałowa w walce z nowotworami oczu

Czerniak gałki ocznej jest najczęstszym nowotworem narządu wzroku, stanowiąc 70% wszystkich nowotworów złośliwych oka. Zapadalność na tę chorobę wzrasta średnio o 5% rocznie. W Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w leczeniu antynowotworowym stosuje się, skuteczne niemal w 95%, aplikatory okulistyczne. Materiały oraz technologia produkcji wkładek, wspomagających tę terapię, powstały dzięki naukowcom z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Nowa moc z konwertera termoelektrycznego

Naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH opracowali przełomowy moduł termoelektryczny do konwertowania ciepła na prąd o gęstości mocy ponad dziesięciokrotnie przewyższający ogniwa fotowoltaiczne. W programie opowiemy o zasadach działania i budowie modułów. Poznamy laboratoria, w których opracowano technologię ich produkcji.

Wyróżnienia

Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa. W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywną działalność naukowo-badawczą, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek „Inżynieria Materiałowa” uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiAGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 wrzenia 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych).

Współpraca

Skuteczne kształcenie ceramików nie może się odbywać bez współpracy z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Każdego roku nasi studenci – przyszli inżynierowie wyjeżdżają na staże i wakacyjne praktyki do różnych zakładów w Polsce, a także do szkół wyższych w Niemczech, Francji, Szwajcarii czy Finlandii. Od niedawna istnieje także możliwość uzyskania tzw. podwójnych dyplomów, honorowanych w Polsce, jak i w kraju, gdzie obrona miała miejsce.

Współpraca Wydziału z przemysłem ma długoletnią tradycję i dotyczy nie tylko branży ceramicznej i materiałów budowlanych, lecz również metalowej, energetyki i górnictwa. Owocna jest również współpraca Wydziału z jednostkami medycznymi (w zakresie biomateriałów) i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

Stopka