Skip to content ↓

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki to wydział z tradycjami nastawiony na rozwój.

Obecnie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH studiuje blisko 370 studentów i ponad 80 doktorantów. Corocznie organizowane są również poszerzające wiedzę studia podyplomowe.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału dotyczy bardzo szerokiego spektrum tematycznego, od wielkoprzemysłowych technologii tradycyjnych materiałów ceramicznych i ich najnowszych generacji, do materiałów zaawansowanych, także w skali nano i mikro, na potrzeby różnych gałęzi przemysłu (budowlanego, energetycznego, lotniczego, paliwowego, komputerowego) oraz najnowszych technik badawczych i analitycznych.

Fakty i liczby

Wydział

Liczba katedr: 8
Liczba laboratoriów:
Liczba laboratoriów akredytowanych:
Liczba kierunków studiów: 7

Studenci

Liczba studentów: 369
Liczba absolwentów: 12801
Liczba kół naukowych: 6

Pracownicy

Liczba profesorów: 30
Liczba profesorów uczelni: 36
Liczba adiunktów: 81
Liczba asystentów: 18
Liczba pozostałych pracowników: 51

Strategia i cel

Celem strategicznym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, pogłębienie współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH | Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Badania

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH posiada bardzo bogatą ofertę badawczą realizowaną w poszczególnych katedrach, jak i akredytowanych laboratoriach. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze chemii i nowoczesnych technologii materiałowych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz technologii wydział kształci wybitnych specjalistów, którzy są doceniani w kraju i za granicą. Pracownicy naukowi oraz doktoranci prowadzą badania oraz realizują prestiżowe granty, za które są nagradzani na arenie międzynarodowej.

Wzrastające zapotrzebowanie na materiały, biomateriały, czyli materiały dla medycyny oraz rozwój przemysłu i technologii, w których wykorzystywane są różnego typu materiały kompozytowe sprawia, że prace badawcze realizowane są niebywale potrzebne i interesujące. Poruszanie się w tak intensywnie rozwijających się dziedzinach wiedzy i inżynierii wymusza na badaczach nieustanny rozwój i doskonalenie swoich umiejętności i warsztatu.

Praca naukowców skupia się m.in. na otrzymywaniu i ocenie właściwości biomateriałów i kompozytów, trwa poszukiwanie nowych rozwiązań, materiałów lub sposobów modyfikacji obecnie już istniejących materiałów w celu polepszenia ich funkcjonalności i użyteczności zarówno w medycynie, jak i w przemyśle. Prowadzone są badania w zakresie nowoczesnych nośników leków, materiałów dla diagnostyki i terapii, teranostyki, nanomedycyny oraz inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz w celu wytwarzania nowych struktur węglowych zarówno w sakli mikro, jak i nano o niespotykanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i cieplnych. 

Oferta badawcza WIMiC

Kształcenie

Oferta kształcenia obejmuje 6 kierunków studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH można także kształcić się na studiach doktoranckich.

Oferta kształcenia WIMiC

Absolwenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, to specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z szeroko rozumianymi: przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych.

Odnoszą również sukcesy w projektowaniu, wytwarzaniu i badaniu nowych materiałów oraz komponentów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu najnowocześniejszych obszarach (np. elektronika, energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, fotonika, branża IT) oraz materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, a także analityki i kontroli jakości.

Są bardzo dobrze przygotowani do sprostania wyzwaniom doby Przemysłu 4.0.

Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki został wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 422/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.). Otrzymane wyróżnienie potwierdza wysoki poziom i jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa.

W uzasadnieniu Komisja podkreśliła m.in.: dobrze wykwalifikowaną kadrę, aktywną działalność naukowo-badawczą, szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi, aktywność w przygotowywaniu podręczników akademickich, działalność studenckich kół naukowych, promocję kierunku oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i naukowych w nowoczesny sprzęt badawczy. Tylko dwa wydziały prowadzące kierunek „Inżynieria Materiałowa” uzyskały wyróżnienie tj. WIMiC i Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Kategoria naukowa A

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH został zakwalifikowany do kategorii A, czyli jednostek naukowych posiadających najwyższą, pierwszą kategorię (Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 wrzenia 2010 o ustalonych kategoriach jednostek naukowych).

Stopka