Skip to content ↓

Szkło i powłoki amorficzne

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oferujemy szeroki zakres badań w obszarze technologii szkła i powłok amorficznych.

Nasze główne ścieżki badawcze to:

 1. Badania termiczne szkieł:
 • Badanie zakresu temperatur krystalizacji szkieł (metoda pieca gradientowego
  w zakresie temperatur 400-1500°C)
 • Wyznaczanie temperatur transformacji, mięknięcia i odprężania szkła
 • Pomiary współczynnika rozszerzalności cieplnej w zakresie do 1000°C
 1. Badania właściwości szkieł:
 • Badania energetyczne szkieł
 • Badanie składu pierwiastkowego w mikroobszarach (10 µm) metodą LIBS
 • Badanie transmisji UV-VIS-NIR
 • Identyfikacja wad masy szklanej (wtrącenia, krystalizacja)
 • Pomiar współczynnika załamania światła metodą refraktometryczną
 • Pomiar naprężeń metodą elastooptyczną
 • Pomiar gęstości
 • Pomiar mikrotwardości szkła
 • Pomiar wytrzymałości na zginanie i ściskanie oraz wytrzymałości szkła na uderzenie zginające (udarność)
 • Pomiar odporności chemicznej szkła na działanie wody
 • Badanie powierzchni szkła – skład chemiczny, mikrostruktura
 • Badanie składu fazowego metodą rentgenowskiej analizy fazowej
 1. Obliczenia właściwości szkieł ze składu chemicznego na podstawie współczynników addytywności.

Stopka