Skip to content ↓

Katedry

Katedry Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Na Wydziale działa osiem katedr specjalizujących się w różnych dziedzinach oraz prezentujących różne obszary badawcze. Katedry te specjalizują się w:

 • Fizykochemii i modelowaniu procesów: badanie właściwości materiałów i modelowanie procesów technologicznych.
 • Chemii nieorganicznej: synteza i charakteryzacja materiałów nieorganicznych, chemia biomateriałów, technologia ceramiki i szkła.
 • Chemii analitycznej i biochemii: analiza chemiczna materiałów, biochemia, biomateriały, biokompatybilność, analiza zanieczyszczeń.
 • Technologii materiałów budowlanych: opracowywanie i badanie materiałów budowlanych, technologia betonu i żelbetonu.
 • Technologii szkła i powłok amorficznych: synteza i charakteryzacja szkła, technologia wytwarzania szkła, powłoki amorficzne i nanokompozyty.
 • Ceramiki i materiałów ogniotrwałych: synteza i charakteryzacja ceramiki, technologia wytwarzania ceramiki, materiały ogniotrwałe i kompozyty.
 • Inżynierii materiałów biomedycznych: opracowywanie i badanie biomateriałów, biokompatybilność, inżynieria tkankowa.
 • Inżynierii powierzchni i nanotechnologii: modyfikacja powierzchni materiałów, nanotechnologia i nanomateriały, charakteryzacja materiałów nanostrukturalnych.

Pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ściśle ze sobą współpracują, prowadząc interdyscyplinarne badania naukowe i kształcąc studentów na najwyższym poziomie.


Katery Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - podstawowe informacje

Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Katedra Biomateriałów i Kompozytów
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 44 47
 • Email: biomat@agh.edu.pl
 • Strona www

Działalność naukowa Katedry skupia się na biomateriałach, czyli materiałach dla medycyny oraz na różnego rodzaju materiałach kompozytowych. Prace badawcze prowadzone są w zakresie projektowania nowych materiałów, ich wytwarzania i modyfikacji, a także oceny różnorakich właściwości chemicznych, fizycznych, mechanicznych i biologicznych. Bardzo często dwa obszary badawcze Katedry wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dzięki czemu opracowywane są m.in. nowoczesne biomateriały kompozytowe.

Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 24 73
 • Email: kca@agh.edu.pl
 • Strona www

W zakres działań naukowo-badawczych podejmowanych w katedrze zalicza się: opracowanie konstrukcji wielofunkcyjnego analizatora chemicznego, analitykę śladów w materiałach technicznych, biologicznych, opracowanie nowatorskich rozwiązań sensorów elektrochemicznych przeznaczonych do badań środowiska. Zespół Biochemii i Neurobiologii prowadzi badania, które obejmują m.in.: chemię peptydów i białek, spektrometrię mas, obrazowanie powierzchni za pomocą spektrometrii mas.

 


Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 24 62
 • Email: kcimo@agh.edu.pl
 • Strona www

Główne obszary badawcze Katedry to m.in.: technologia ceramiki glinokrzemianowej, technologia węglikowej ceramiki technicznej, technologia materiałów ogniotrwałych, hydrożele gaśnicze i ognioodporne, proszki do zastosowań w ochronie środowiska, reologia mas ceramicznych, ilościowa analiza mikrostruktury kompozytów ceramicznych, badania nad trójwymiarową rekonstrukcją mikrostruktury, charakterystyka surowców ceramicznych, synteza proszków techniką SHS. 

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

Katedra Chemii Krzemianów i i Związków Wielkocząsteczkowych
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 25 30
 • Email: kckizw@agh.edu.pl
 • Strona www

Podstawowa działalność badawcza Katedry prowadzona jest w kilku zasadniczych obszarach: badania strukturalne krzemianów i siloksanów, siloksany i silseskwioksany jako prekursory ceramiczne, amorficzne i krystaliczne fosfokrzemiany jako potencjalne materiały bioceramiczne, krzemianowe i siloksanowe powłoki i cienkie filmy na podłożach metalicznych i tlenkowych, polimery krzemoorganiczne, materiały optyczne dla optoelektroniki, obliczenia teoretyczne właściwości materiałów.


Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 6172493
 • Email: kfimp@agh.edu.pl
 • Strona www

W Katedrze realizowane są m.in. następujące kierunki badawcze: projektowanie układów warstwowych dla zastosowania jako materiały funkcjonalne i powłoki ochronne, otrzymywanie materiałów w warunkach plazmochemicznych, otrzymywanie powłok metodami dip-coating i spin-coating, układy wielowarstwowe o różnych współczynnikach załamania do zastosowań w optoelektronice, chemia ciała stałego, kinetyka transportu masy i procesów utleniania w stopach o wysokiej entropii, optoelektronika, kriogenika.

 

Katedra Chemii Nieorganicznej

Katedra Chemii Nieorganicznej
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 24 67
 • Email: kcn@agh.edu.pl
 • Strona www

W Katedrze prowadzone są badania podstawowe oraz aplikacyjne w ramach szeroko pojętej chemii materiałów funkcjonalnych. Głównym kierunkiem badań jest powiązanie struktury elektronowej, właściwości strukturalnych, transportowych oraz mikrostrukturalnych z możliwością zastosowania materiałów w układach do konwersji i magazynowania energii, funkcjonalnych warstwach metalicznych i ceramicznych, czujnikach elektrochemicznych oraz katalizie i fotokatalizie. W Katedrze prowadzone są również badania obiektów dziedzictwa kulturowego.


Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 24 52
 • Email: ktmb@agh.edu.pl
 • Strona www

Prace naukowo-badawcze realizowane są w ramach grantów krajowych, grantów Unii Europejskiej oraz szeroko rozwiniętej współpracy z koncernami przemysłowymi produkującymi materiały budowlane. Tematy badawcze stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania rynku materiałów budowlanych, takie jak m.in.: rola materiałów budowlanych w gospodarce o cyklu zamkniętym, wpływ domieszek chemicznych nowej generacji na proces hydratacji i twardnienia materiałów wiążących, projektowanie nowych materiałów i rozwój nowoczesnych technologii ich wytwarzania.

 

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
 • Adres: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Telefon: +48 12 617 34 19
 • Email: szklo@agh.edu.pl
 • Strona www

Kierunki badawcze realizowane w Katedrze to m.in.: badania procesów krystalizacji szkieł i właściwości tworzyw szklano – krystalicznych, szkło dla optyki, optoelektroniki i techniki światłowodowej – synteza, struktura i właściwości, modyfikacja właściwości szkła, badania nad otrzymaniem powłok multifunkcyjnych na szkle, badanie zjawisk korozji szkła, modyfikacja powierzchni szkła, badania szkieł dla zastosowań proekologicznych, badania żaroodporności stopów metali modyfikowanych powierzchniowo.


Kierownictwo Katedr Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 • Katedra Biomateriałów i Kompozytów
  Kierownik Katedry: dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH
  Z-ca Kierownika: dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik 
 • Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii 
  Kierownik Katedry: dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH
  Z-ca Kierownika: prof. dr hab. Piotr Suder 
 • Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
  Z-ca Kierownika: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielocząsteczkowych
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
  Z-ca Kierownika: prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz 
 • Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów
  Kierownik Katedry: dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH
  Z-ca Kierownika: prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik 
 • Katedra Chemii Nieorganicznej
  Kierownik Katedry: dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
  Z-ca Kierownika: prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
 • Katedra Technologii Materiałów Budowlanych 
  Kierownik Katedry: dr hab. inż. Artur Łagosz
  Z-ca Kierownika: dr inż. Radosław Mróz 
 • Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych 
  Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Manuela Reben 
  Z-ca Kierownika: dr hab. inż. Marek Nocuń, prof. AGH

Stopka