wimic aghW dniu 14 maja 2007 Minister Budownictwa Andrzej Aumiller nagrodził laureatów konkursu na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje za rok 2006 w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii.

Informujemy, że podsekretarz stanu prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski zatwierdził kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.