baner final

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

zaprasza na

 S E M I N A R I U M HABILITACYJNE

 które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 9:00 na platformie MS Teams.

 dr Anna Drabik

 Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii
,

wygłosi referat pt.:

 „Nowoczesne metody analityczne stosowane w diagnostyce nowotworów

 

 

Wyżej wymieniona osoba zgodnie z przyjętą procedurą ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.

Aby wziąć udział w seminarium należy dołączyć do grupy w aplikacji MS Teams pod wskazanym poniżej adresem URL:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab8570d0af69b46f9a4622899d5612bbb%40thread.tacv2/1606121666993?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22704bd36e-b7d8-4379-8cc9-4ffc52b9008b%22%7d

Plakat

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 14 listopada 2020 roku zmarł Profesor Jan Chłopek

 

Uroczystości pogrzebowe (w warunkach obostrzeń ze względu na pandemię) odbędą się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 na Cmentarzu Batowickim (Prądnik Czerwony) w Krakowie.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis powołał z dniem 1 listopada 2020 roku nowych Kierowników Katedr:

KATEDRA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich

KATEDRA TECHNOLOGII SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH: prof. dr hab. inż. Manuela Reben

KATEDRA TECHNOLOGII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: dr hab. inż. Artur Łagosz

KATEDRA FIZYKOCHEMII I MODELOWANIA PROCESÓW: dr hab. inż. Karol Kyzioł, prof. AGH

KATEDRA BIOMATERIAŁÓW I KOMPOZYTÓW: dr hab. inż. Kinga Pielichowska, prof. AGH

KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ: dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ I BIOCHEMII: dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

KATEDRA CHEMII KRZEMIANÓW I ZWIĄZKÓW WIELKOCZĄSTECZKOWYCH: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

 

Wszystkim Kierownikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!