baner final

W dniu 12 września 2008 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się międzynarodowe seminarium ?DifRea 2008, Diffusion and Reactions: Multiscale Phenomena?, zorganizowane z okazji jubileuszu 80-tej rocznicy urodzin Profesora Stanisława Mroweca.

Seminarium otworzył prof. Marek Danielewski, który przywitał przybyłych gości, a następnie przypomniał długoletnią historię działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Dostojnego Jubilata. W imieniu władz Wydziału głos zabrał Dziekan prof. Jan Chłopek, który m.in. podziękował Jubilatowi za Jego duże zaangażowanie i pracę na rzecz Wydziału.

Pan Profesor Stanisław Mrowec jest od z górą 40 lat powszechnie uznawanym autorytetem w świecie naukowym związanym z fizykochemią ciała stałego i inżynierią materiałową. Swą działalność rozpoczął w 1952 roku i odtąd jego kariera zawodowa związana była nierozerwalnie z Akademią Górniczo-Hutniczą. W latach 1968-73 pełnił kolejno obowiązki prodziekana i dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, a w latach 1971-1991 obowiązki dyrektora stworzonego przez Niego Instytutu Inżynierii Materiałowej na tym Wydziale. Po reorganizacji Uczelni w roku 1991 i powstaniu w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedry Fizykochemii Ciała Stałego kierował nią aż do przejścia na emeryturę. W 1976 roku został wybrany członkiem korespondentem, a w 1986 roku ? członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. W roku 1990 został wybrany członkiem czynnym (rzeczywistym) Polskiej Akademii Umiejętności.

Profesor Stanisław Mrowec wniósł i nadal ? mimo formalnego przejścia w stan spoczynku ? wnosi do rozwoju AGH, krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska akademickiego oraz naukowo-badawczego wielki wkład. Jego działalność nigdy nie zamykała i nadal nie zamyka się jedynie w wymiarze badawczym. Jest On twórcą kierunku i grupy badawczej, określanej w społeczności międzynarodowej ?Szkołą krakowską? działającej według najbardziej klasycznego wzorca: ?mistrz ? uczniowie?, a także Instytutu Inżynierii Materiałowej, jako jednostki strukturalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Przynależność do kierowanej przez Niego grupy oznacza uznanie i dobrą pozycję w świecie nauki. Do licznej grupy wychowanków Profesora należy 24 doktorów, z których ośmiu posiada tytuł naukowy profesora, a czterech stopień doktora habilitowanego. Jego dorobek naukowy obejmuje z górą 400 publikacji, z których ponad 250 ogłoszonych zostało w czasopismach zagranicznych o cyrkulacji międzynarodowej, a dalszych 80 w materiałach konferencji międzynarodowych. Ponadto, jest autorem ośmiu książek o charakterze monografii, z zakresu teorii korozji gazowej metali i projektowania nowoczesnych materia łów żaroodpornych oraz teorii dyfuzji w ciałach stałych. Trzy spośród tych opracowań wydanych zostało w językach angielskim i rosyjskim, kolejno na zamówienie National Bureau of Standards w Waszyngtonie (?Gas Corrosion of Metals? -1978; ?An Introduction to the Theory of Metal Oxidation? -1982; ?Modern Scaling Resistant Materials?-1983), oraz na zamówienie Wydawnictwa Mir w Moskwie (?Gazowaja Korozja Mieta??ow?-1981 i ?Żarostoikoje Materiały? -1983). Kolejna, czwarta monografia wydana została w Amsterdamie na zamówienie Wydawnictwa Elsevier (?Defects and Diffusion in Solids? -1980).

Spośród wielu otrzymanych przez Profesora S. Mrowca nagród, na szczególne uznanie zasługują: (1) nagroda Państwowej Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej, za cykl pionierskich prac przy użyciu izotopów promieniotwórczych (1963); (2) nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk za opracowanie teorii powstawania wielowarstwowych zgorzelin na metalach (1973); (3) nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (1996); (4) nagroda American Association for the Advancement of Science Award (1993); (5) najwyższa nagroda, jaką może uzyskać uczony pracujący w dziedzinie nauki o korozji metali, czyli nagroda Ulicka R. Evansa za Outstanding Work in the Field of Corrosion, nadana przez międzynarodowy Instytut Korozji w Wielkiej Brytanii i w tym samym roku uhonorowanie Go członkostwem tego Instytutu (Honorary Fellow of the Institute of Corrosion) (1996); (6) doktorat honoris causa nadany przez Universite de Bourgogne (2003). Warto ponadto podkreślić, że według Science Citation Index do chwili obecnej prace Prof. S. Mrowca były już ponad 3000 razy cytowane w literaturze światowej. Z rankingu polskich uczonych, przeprowadzonego dla lat 1965-2001 przez PAN wynika, że Prof. S. Mrowec nie tylko znalazł się wśród naukowców, którzy spełnili ostre kryteria tego rankingu (ponad 1000 cytowań i co najmniej jedna publikacja cytowana ponad 100 razy), ale zajął w nim bardzo wysokie, piąte miejsce. Na podkreślenie zasługuje także fakt uzyskania przez Prof. S. Mrowca w 2001 tytułu laureata Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii materiałowej i zasługi w kształceniu kadry naukowej oraz godne reprezentowanie nauki krakowskiej w Polsce poza jej granicami.

W ramach seminarium przedstawiono wyniki 27 prac z obszaru nauki, który tworzył i w którym działał Profesor Stanisław Mrowec. Oprócz wymiaru naukowego celem seminarium było także spotkanie integracyjne osób, które na przestrzeni szeregu lat działalności Profesora współpracowały z Nim.

Z okazji tak pięknego jubileuszu, pragniemy raz jeszcze życzyć Szanownemu Jubilatowi zdrowia, wytrwałości i siły do dalszej pracy.

Wychowankowie i przyjaciele