baner final

Szanowni Państwo,

          Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w najnowszym rankingu kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH otrzymał najwyższą kategorię A+.

          Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

          W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:

1. osiągnięcia naukowe i twórcze;

2. potencjał naukowy;

3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;

4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

          Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka efektów działalności jednostek naukowych, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji, co mogłyby stanowić podstawę do zaliczenia ich do kategorii A+.

          Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.