baner final

Szanowni Państwo,

Dr hab. inż. Magdalena Szumera z Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych znalazła się w gronie tegorocznych laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów.

Dr hab. inż. Magdalena Szumera została wyróżniona za rozprawę habilitacyjną Szkła o mieszanej więźbie zawierające wybrane pierwiastki bloku dla zastosowań agrotechnicznych. Praca prezentuje wyniki szerokich interdyscyplinarnych badań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, dotyczących głównie materiałów amorficznych w aspekcie poznania ich struktury, właściwości oraz sposobów wytwarzania, których rezultaty zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Dotykają one nabrzmiałego problemu z zakresu agrotechniki i ochrony środowiska – nadmiernego użycia nawozów skutkujących ponadnormatywną mineralizacji wód śródlądowych i Morza Bałtyckiego. W tym kontekście szczególnie ważnym osiągnięciem było opracowanie szkieł o mieszanej krzemowo-fosforanowej więźbie, jako nowej generacji nawozów wprowadzających do gleby, w sposób kontrolowany i bezpieczny, zestaw makro i mikroelementów. Nowatorskie wyniki badań, zwieńczone patentem stymulują rozwój inżynierii materiałowej, agrotechniki i ochrony środowiska i stanowią istotny wkład do nauki światowej.

 

Nagrody premiera przyznawane są za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wyróżnione rozprawy doktorskie. Za 2016 r. nagrody zostały przyznane 44 naukowcom.