baner final

 W dniu 8 kwietnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Producentów Betonów. Inicjatywa spotkania wyszła od Dziekana Wydziału ? Pana prof. dra hab. inż. Jerzego Lisa i miała na celu przedyskutowanie możliwości współpracy pomiędzy przemysłem a uczelnią w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej. W spotkaniu ze strony Wydziału uczestniczyli także: prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, prof. dr hab. inż. Jan Deja ? kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. inż. Robert Filipek, mgr inż. Barbara Chlubny oraz mgr inż. Bartosz Ostrowski.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej przyjęto bilans Stowarzyszenia za 2014 rok oraz przedstawiono realizację uchwał Rady Stowarzyszenia, a także zagadnienia związane z promocją prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego, zwłaszcza w odniesieniu do obecnie przygotowywanych wydawnictw. Omówiono udział Stowarzyszenia w Konferencji Krynickiej, a także zagadnienia współpracy z zagranicą, w szczególności w ramach członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach europejskich tj. Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonu Komórkowego (EAACA) oraz Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM).

W drugiej części spotkania, z udziałem kierownictwa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z możliwością pozyskania funduszy unijnych. Wprowadzenie do tematu przedstawił w formie prezentacji Pan Dziekan, prof. Jerzy Lis. Jego wypowiedź została uzupełniona o prezentację przygotowaną przez Pana Bartosza Ostrowskiego. W trakcie ożywionej dyskusji zastanawiano się nad konkretnymi tematami, które mogłyby być przedmiotem wspólnych przedsięwzięć. Obydwie strony podzieliły się swoimi doświadczeniami z dotychczasowego korzystania ze środków unijnych.

Zdecydowanie przeważał pogląd, że temat jest bardzo interesujący i może przyczynić się do unowocześnienia przemysłu betonów, a tym samym do nawiązania jeszcze bliższej współpracy pomiędzy Wydziałem a Stowarzyszeniem. Przedstawiciele przemysłu deklarowali zamiar przedyskutowania w najbliższym czasie, w szerszym już gronie członków Stowarzyszenia konkretnych możliwości realizacji tematów. Ustalono, że Biuro SPB, przygotowane przez Wydział prezentacje przekaże swoim członkom, jako podstawę do dyskusji podczas przewidywanych w miesiącu maju i czerwcu spotkań.

Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Ryszard Zając podziękował przedstawicielom Wydziału, a zwłaszcza prof. Jerzemu Lisowi za inicjatywę spotkania i przygotowanie propozycji współpracy pomiędzy uczelnią a przemysłem.