baner final

Informacje Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WIMiC AGH dotyczące

Nagród Rektora za 2013 rok

 

Komisja ds. Nagród i Odznaczeń WIMiC AGH uprzejmie prosi składających wnioski o nagrody rektorskie o wypełnienie:

1.  wniosku o nagrodę indywidualną lub zespołową (załączniki 1 i 2). W przypadku ubiegania się o nagrodę zespołową należy wypełnić wniosek zbiorczy podpisany przez wszystkich wnioskodawców wraz z podaniem ich procentowego udziału.

2.  zestawionego w tabeli wykazu indywidualnych lub zespołowych osiągnięć wnioskodawców przedstawionych do nagrody Rektora za rok 2013 wraz z przypisaną zgodnie z regulaminem liczbą punktów (wzór tabeli w załączniku 4).

3. do wniosku należy dołączyć wyciąg z Bibliografii Publikacji Pracowników AGH obejmujący publikacje wnioskodawców, zgodnie z zaleceniem Komisji Uczelnianej ds. Nagród i Odznaczeń oraz reprinty wszystkich dzieł wykazanych we wniosku.

Prosimy również o zachowanie identycznej numeracji zgłoszonych dzieł w tabeli, wykazie bibliotecznym i dołączonym zestawie reprintów.

Zasady ramowe kwalifikacji wniosków o RN na naszym Wydziale przedstawiamy w załączniku 3.

 

Prosimy o składanie wniosków do Sekretariatu Dziekana w terminie ustalonym przez Dziekana WIMiC, tj. do dnia 9 kwietnia 2014 r.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4