baner final

Działając w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku zamawianego Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uczestniczących w projekcie ?Chemik technolog ? inżynier z przyszłością? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2 ?Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Komisja Stypendialna ogłasza wstępną listę rankingową studentów (załącznik nr 2), którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem w semestrze III przewiduje się przyznanie 35 stypendiów.
Osoby zainteresowane mogą złożyć odwołanie od w/w decyzji do Dziekana na zasadach przewidzianych w regulaminie, w terminie przewidzianym w ogłoszonym terminarzu.

Protokół ze spotkania Komisji Stypendialnej wraz z załącznikiem nr 2 - w załączeniu.

Stypendium motywacyjne TCh protokół III semestr

Stypendium motywacyjne TCh załącznik 2 III semestr