baner final

Wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w komunikacie z dnia 30 września 2013 r. ogłosił wyniki kompleksowej oceny jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. W ramach przeprowadzonej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

W wyniku tej oceny Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH znalazł się w kategorii A na wysokim drugim miejscu w grupie SI1IM NAUKI ŚCISŁE I INŻYNIERSKIE - Inżynieria materiałowa.

Szczegółowe informacje nt. kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych znajdują się na stronie

www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html