baner final

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

zaprasza na

 S E M I N A R I U M HABILITACYJNE

 które odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 9:00 na platformie MS Teams.

 dr Anna Drabik

 Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii
,

wygłosi referat pt.:

 „Nowoczesne metody analityczne stosowane w diagnostyce nowotworów

 

 

Wyżej wymieniona osoba zgodnie z przyjętą procedurą ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego.

Aby wziąć udział w seminarium należy dołączyć do grupy w aplikacji MS Teams pod wskazanym poniżej adresem URL:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab8570d0af69b46f9a4622899d5612bbb%40thread.tacv2/1606121666993?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22704bd36e-b7d8-4379-8cc9-4ffc52b9008b%22%7d

Plakat