baner final

Trzy polskie uczelnie techniczne będą wspólnie prowadzić nowy, unikatowy kierunek studiów. Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Gdańskiej porozumieli się w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce międzyuczelnianego kierunku - chemia budowlana.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem studia będą prowadzone przez Wydział Chemiczny PG, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz Wydział Chemiczny PŁ. Kształcenie odbywać się będzie w formie stacjonarnej, na poziomie pierwszego stopnia. Każda uczelnia przyjmie taką samą liczbę studentów. Nadzór nad organizacją i przebiegiem kształcenia sprawować będzie Rada Programowa składająca się z przedstawicieli poszczególnych uczelni oraz z przemysłu.

Studenci chemii budowlanej kształcić się będą w uczelni macierzystej przez pierwsze cztery semestry według jednakowych planów i programów studiów. Semestr V i VI realizowane będą na dwóch pozostałych, partnerskich uczelniach (po jednym semestrze na każdej z nich). Na ostatni, VII semestr studenci wrócą do swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów uczelnie zapewnią odpłatnie miejsce w akademikach dla studentów przyjeżdżających z partnerskich ośrodków. Dyplom ukończenia studiów będzie wydawany przez uczelnię, która rekrutowała studenta. W suplemencie dyplomu będzie zamieszczona informacja: "Międzyuczelniany unikatowy kierunek studiów chemia budowlana realizowany wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej".

Wniosek w sprawie utworzenia unikatowego, międzyuczelnianego kierunku chemia budowlana znajduje się obecnie na etapie zatwierdzania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest on zgodny z wizją i strategią Resortu Nauki na najbliższe lata, promującą kierunki kształcenia zapewniające jak najwyższy stopnień zatrudnienia w zawodzie absolwentów przy jednoczesnym wysokim poziomie kształcenia. Według planów uczelni studia zostaną uruchomione od roku akademickiego 2011/2012.