baner final

       

Komisja ds. przewodu doktorskiego powoływana jest przez odpowiednią Radę Dyscypliny tj. RD Inżynieria Materiałowa, RD Inżynieria Chemiczna, RD Nauki Chemiczne.

W celu powołania Komisji Doktorant zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Dyscypliny, następujących dokumentów:

1. Egzemplarz pracy doktorskiej

2. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym (4 egzemplarze, podpisane)

3. Opinia promotora, promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego

Złożone dokumenty opiniowane są przez Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Elżbietę Pamułę, a następnie przekazywane do właściwej Rady Dyscypliny.

Po posiedzeniu Rady Dyscypliny, na którym powołano Komisję oraz Recenzentów należy w terminie do 7 dni donieść do Dziekanatu, B-8, pok. 0.27 cztery oprawione egzemplarze pracy doktorskiej wraz z podpisanym przez promotora raportem antyplagiatowym wygenerowanym w systemie JSA.

Uchwała nr 6 RD IM

Zalecenia dla doktorantów RD IM