baner final

Wynik rekrutacji na miejsce stypendialne w projekcie OPUS 12 (UMO-2016/23/B/ST8/01248)

 

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu Pana mgr inż. Mateusza Sałęgi-Starzeckiego na miejsce stypendialne na okres 9 miesięcy.

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa o stypendia o charakterze naukowym, fundowane przez ArcelorMittal Poland S.A. Załączam również Regulamin stypendiów i wniosek o stypendium.
Zainteresowani studenci składają wnioski, wraz z wymaganymi przez Regulamin dokumentami do 31 października br., w zaklejonych kopertach, zaadresowanych na Dział Spraw Studenckich, do skrzynki DSS znajdującej się na portierni pawilonu C-1. Regulamin stypendiów zakłada, że wnioski studenci składają w macierzystych dziekanatach, ale ze względu na sytuację związaną z pandemią, proszę o ich składanie do skrzynki Działu Spraw Studenckich. Skróci to obieg dokumentów.
Wymagane dokumenty będą dostępne na stronie DSS i są także dostępne w załączniku.

Pismo Prorektora ds Studenckich

Regulamin stypendiów AGH

Stypendia zgody dla AGH

Stypendia zgody dla AMP

Regulamin AMP

Wniosek Wniosek Studenta o stypendium ArcelorMittal Poland

Oświadczenie dla celów podatkowych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Załącznik DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W RAMACH UMOWY STYPENDIALNEJ

Przewodnik dla studentów