baner final

Nazwa jednostki:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - Kraków

Nazwa stanowiska:

Post-doc

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie);

- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona recenzjami;

- minimum 4-letnie doświadczenie badawcze w obszarze inżynierii biomateriałów, w szczególności materiałów kompozytowych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkanki kostnej, poparte dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR z istotnym udziałem kandydata (pierwszy autor i/lub autor do korespondencji w przynajmniej jednej pracy), a także wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym;

- doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik;

- co najmniej 3-miesięczne doświadczenie naukowe zdobyte w zagranicznej jednostce naukowej w ramach stażu;

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej;

- praktyczna znajomość następujących technik badawczych w zakresie przygotowania materiału do badań oraz analizie i interpretacji uzyskanych wyników: SEM/EDX, AFM, FTIR (technika KBr, ATR), XRD, spektroskopia Ramana, porozymetria rtęciowa, ICP-OES, badania parametrów mechanicznych; badanie materiałów z zastosowaniem testu SBF;

- doświadczenie w przygotowaniu materiałów przeznaczonych do badań w warunkach in vitro;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej oraz umiejętność pracy w zespole;

 

Opis zadań:

- realizacja zadań badawczych przewidzianych w projekcie pt. „Biomikrobetony dla chirurgii kostnej z układu alfa TCP - HAp - chitozan z hybrydowymi granulami” (nr 2017/27/B/ST8/01173) obejmujących badania wpływu składu, rozmiaru oraz udziału granul hybrydowych, pełniących rolę kruszywa w biomikrobetonach, na  przebieg procesu  wiązania  oraz właściwości fizykochemiczne opracowanych materiałów. Dobór fazy ciekłej  do mikrobetonów.

- uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji, a także prezentacja wyników na konferencjach naukowych.

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST

 

Termin składania ofert:

do 25.09.2018, 15:00

 

Forma składania ofert:

dowolnie/email/pocztą

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie pełnoetatowe na umowę o pracę, na okres 24 miesięcy, kwota na okres 24 miesięcy: 90 000,00 zł włącznie z obciążeniami pracodawcy.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć następujące dokumenty

- podanie;

- CV wraz z danymi kontaktowymi oraz opisem doświadczenia naukowego uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia w tym m.in. publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz nagrody i wyróżnienia;

- list motywacyjny określający zainteresowania badawcze oraz kompetencje do realizacji zadań w projekcie;

- odpis dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie nadania stopnia doktora;

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Dokumenty należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. B-8, pok. 0.24).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 28.09.2018 (włącznie)