baner final

Stanowisko:

doktorant - stypendysta

Wymagania:

-  tytuł magistra w zakresie nauk chemicznych,

-  student studiów doktoranckich III stopnia na kierunku technologia chemiczna,

-  dobra znajomość technik stosowanych w pomiarach chemii analitycznej,

-  doświadczenie w pracy w laboratorium,

-  bardzo dobra organizacja pracy,

- wiedza teoretyczna oraz doświadczenie z zakresu technik syntez chemicznych materiałów tlenkowych z roztworów oraz w fazie stałej,

- dobra znajomość podstawowych technik badawczych fizyki ciała stałego oraz inżynierii materiałowej takich jak dyfraktometria rentgenowska, skaningowa mikroskopia elektronowa, porozymetria, pomiary wytrzymałościowe,

- wiedza teoretyczna oraz doświadczenie w prowadzeniu badań nad funkcjonalnymi materiałami multiferroicznymi,

- dobra znajomość technik pomiarów stosowanych w przypadku materiałów multiferroicznych do wyznaczania właściwości dielektrycznych, ferroelektrycznych, piezoelektrycznych oraz magnetycznych,

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w tym programów pakietu Office, Origin, AutoCAD, CorelDRAW oraz systemu operacyjnego LINUX,

- umiejętność przejrzystej prezentacji uzyskanych wyników pomiarowych zarówno w formie pisemnej jak i prelekcji lub multimedialnej,

- współautorstwo publikacji naukowych (minimum 3),

- udokumentowany udział w grantach badawczych (minimum 2),

- czynny udział w konferencjach naukowych (minimum 5)

- chęć zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy i samorozwoju,

- cierpliwość i zacięcie podczas wykonywania empirycznych prac badawczych oraz analizy ich wyników,

- poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

- sumienność, pracowitość, dokładność, umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole, komunikatywność.

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN w zakresie badania morfologii, struktury, własności elektrycznych i dyfuzji chemicznej w materiałach tlenkowych. Kandydat będzie uczestniczył  w następujących zadaniach badawczych:

- planowanie eksperymentu oraz dobór metodologii z zakresu badań wpływu określonych czynników na wybrane właściwości ceramicznych materiałów funkcjonalnych,

- dokonywanie selektywnego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej,

- prowadzenie syntez tlenkowych ceramicznych materiałów funkcjonalnych różnorodnymi technikami z roztworów oraz w fazie stałej,

- preparatyka litych próbek ceramicznych do dalszych badań różnorakich właściwości makroskopowych materiałów,

- analiza, interpretacja oraz prezentowanie wyników pomiarów technikami skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfraktometrii rentgenowskiej, wytrzymałościowych, porozymetrii oraz piknometrii,

- prowadzenie pomiarów wraz z analizą i interpretacją wyników właściwości elektrochemicznych materiałów metodami stało- i zmiennoprądowymi w kontrolowanych atmosferach i w szerokim zakresie temperatur,

- prowadzenie pomiarów wraz z analizą i interpretacją  termicznego programowalnego utleniania i redukcji wskazanych związków chemicznych, - analiza i interpretacja wyników badań właściwości magnetycznych, dielektrycznych i piezoelektrycznych materiałów multiferroicznych,

- projektowanie i udział w wykonaniu i testowaniu nowych stanowisk pomiarowych właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych,

- przygotowanie prezentacji multimedialnych, abstraktów, posterów naukowych, publikacji naukowych w języku polskim i angielskim,

- bierny oraz czynny udział we wskazanych wydarzeniach naukowych tj. konferencjach, obronach prac naukowych, seminariach i szkoleniach.

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – ST8

 

Termin składania ofert:

31 maj 2018

 

Forma składania ofert:

elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium: do 20 miesięcy  kwota 45000,00 zł – 2250,00 /miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2018

• Okres stypendium: 12 miesięcy

Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

 

Miejsce pracy:

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Dodatkowe informacje:

 

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny

• CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

• Temat pracy magisterskiej wraz z krótkim streszczeniem i oceną

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 31 maj 2018 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Prof. dr hab. Mieczysław Rękas, prof. AGH,

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".