baner final

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu technologii chemicznej, inżynierii materiałowej lub nauk pokrewnych;
 • słuchacz studiów III stopnia (doktoranckich);
 • posiadanie dorobku naukowego obejmującego liczące się prace publikowane i cytowane w literaturze światowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym;
 • doświadczenie w syntezie materiałów z grupy spoiw aktywowanych alkalicznie;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw technologii materiałów budowlanych;
 • doświadczenie i umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury oraz obróbki i interpretacji wyników badań w zakresie spektroskopii w podczerwieni FT-IR oraz spektroskopii Ramana;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą posługiwanie się literaturą naukową;
 • duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą;
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Opis zadań:

Doktorant będzie brał udział w realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Struktura materiału geopolimerowego jako matryca do immobilizacji niebezpiecznych jonów”. Celem projektu jest opracowanie składu i sposobu otrzymywania matrycy geopolimerowej do unieszkodliwiania popiołów dennych ze spalania odpadów zawierających jony metali ciężkich.

Do zadań doktoranta będzie należeć:

 • aktywna współpraca z kierownikiem i innymi wykonawcami;
 • planowanie badań;
 • opracowanie i interpretowanie wyników badań;
 • współpraca przy przygotowywaniu publikacji;
 • prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS - ST

Termin składania ofert: 20 września 2019 roku

Forma składania ofert: forma papierowa

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 2000 złotych miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. podanie;
 2. życiorys (CV);
 3. list motywacyjny;
 4. dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego;
 5. wykaz dorobku naukowego obejmujący informacje o publikacjach, udzile w projektach badawczych, stażach, stypendiach, innych osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach, itp.

Na zgłoszeniu należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we wrześniu 2019 roku.

Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków; pokój 302/budynek B8) do dnia 20 września 2019 roku. Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.