baner final

Miejsce stypendialne w projekcie SONATA BIS - ogłoszenie

Wymagania:

- student stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku chemicznym lub inżynierii materiałowej

- znajomość metod obliczeniowych struktur elektronowych ciał stałych,

- umiejętność posługiwania się programami WIEN2k i Crystal14 oraz praktyczne doświadczenie w wykonywaniu obliczeń ab initio potwierdzone autorstwem (lub współautorstwem) w przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej.

- umiejętność prowadzenia i interpretacji pomiarów metodami spektroskopii oscylacyjnej (IR, spektroskopia Ramana)

- wiedza z zakresu chemii ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów perowskitowych

- znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

- obliczenia teoretyczne wykonane metodami opartymi o formalizm teorii funkcjonału gęstości (DFT) dotyczące wpływu rodzaju, ilości i lokalizacji domieszek oraz koncentracji wakancji tlenowych na strukturę elektronową i przewodnictwo elektryczne domieszkowanego tytanianu strontu.

- charakterystyka właściwości strukturalnych otrzymanych materiałów: wykonanie pomiarów spektroskopowych (IR i Raman) oraz interpretacja otrzymanych widm.

- prezentacja wyników na konferencjach

Termin składania ofert: 16.09.2015, 00:00

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.10.2015

Forma składania ofert: elektronicznie- na adres mailowy edrozdz(at)agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Okres udziału w projekcie: 01.10.2015-31.05.2017 (20 mies.)

Wynagrodzenie: stypendium NCN w wysokości 1000PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:

? list motywacyjny
? CV
? opis doświadczenia naukowego
? listy rekomendacyjne (np. opiekuna naukowego)

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 15 września 2015 roku pocztą elektroniczną na adres: edrozdz(at)agh.edu.pl dr Ewa Drożdż Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".