baner final

dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. AGH

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek – fizyka) oraz Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek - metaloznawstwo). Od ukończenia studiów związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH: najpierw w afiliowanym przy WIMiC zespole badawczym Polskiej Akademii Nauk, a następnie –po roku- formalnie na WIMiC.

Jest wychowankiem profesora Stanisława Mroweca – specjalizuje się w obszarze inżynierii materiałowej obejmującym głównie: 1) materiały żaroodporne i mechanizmy oraz kinetyką ich degradacji w wysokich temperaturach w agresywnych środowiskach (wysokotemperaturową korozję); 2) inżynierię powierzchni oraz analizę powierzchni materiałów oraz materiałów o strukturze warstwowej.

Na WIMiC uzyskał najpierw doktorat z chemii, a następnie- habilitację w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie - inżynieria materiałowa. W latach 1989-90 był stypendystą Fundacji Alexandra-von-Humboldta, w Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld, gdzie następnie przez kolejne trzy lata kontynuował badania w ramach stażu naukowego.

Opublikował ponad 120 publikacji naukowych, uczestniczył w ponad 60. międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, edytował dwie książki w zagranicznym wydawnictwie naukowym, jest członkiem komitetu redakcyjnego periodyku „Materials Science Forum” oraz komitetów naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji. Działalność badawczą prowadzi w oparciu o współpracę międzynarodową, w ramach wspólnych projektów i badań, czego rezultatem są również liczne publikacje. Prowadził badania, między innymi, we współpracy z ośrodkami w: USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii. Wygłaszał wiele referatów na zaproszenie i konferencyjnych, w tym: plenarny na konferencji Gordon Research Conference (High Temperature Corrosion). Koordynował, kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym: Brite/EuRam i Copernicus (Unia Europejska), Fundacji Volkswagena (Niemcy), na zlecenie United Technologies Corporation - Pratt & Whitney (USA).

Od 1994 roku kieruje Laboratorium inżynierii i analiz powierzchni (nazwa i afiliacja ewoluowały).

Był aktywny w samorządzie terytorialnym oraz strukturach obywatelskich.

Prywatnie: od 41 lat żonaty, ma trzy dorosłe córki oraz dwoje wnuków.

Hobby: literatura (szerokie spektrum tematów), sport (od niedawna, niestety, coraz bardziej – biernie)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki miał szczęście do dziekanów, a miał i ma do wybitnych postaci. To zobowiązuje. Miałem okazję obserwować wielu twórców naszej bardzo wysokiej pozycji w środowisku naukowym, tak krajowym jak międzynarodowym. Będę z tych doświadczeń korzystał.

Jest to potrzebne, gdyż stajemy wobec coraz większych wyzwań, wynikających z nowych uregulowań prawnych i uwarunkowań, związanych z faktem, iż AGH jest w elitarnej grupie tzw. uczelni badawczych. Z jednej strony – stwarza to wielkie szanse rozwojowe, ale –ze strony drugiej- sprawia, że wzrastają znacznie wymagania. Mamy ogromny potencjał, czego dowodem mierzalnym jest posiadana kategoria A+, zaś na co dzień widocznym – aktywność Koleżanek i Kolegów, tak na polu badawczym, jak dydaktycznym oraz nasza od wielu lat szeroka i bardzo dobra współpraca z partnerami z sektora przedsiębiorstw. Te zasoby, kumulowane przez wiele lat, są nie do przecenienia.

Mamy zatem powody, by z optymizmem spoglądać w przyszłość i stawiać przed sobą ambitne cele, związane z naszymi wysokimi aspiracjami. Przełożenie ich w jak najlepszy sposób na język bieżącego i strategicznego zarządzania Wydziałem traktuję jako najważniejsze zadanie rozpoczętej kadencji.

Dla całego Kierownictwa Wydziału oznacza to zoptymalizowanie mechanizmów funkcjonowania tak, by efektywnie wykorzystać nasz największy atut, jakim jest interdyscyplinarność, wpisana od początku w kod DNA WIMiC, do zdynamizowania naszego rozwoju i sprostania wyzwaniom.

Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie w ten proces całej społeczności Naszego Wspaniałego Wydziału.

I do tego gorąco zapraszam.

Chemia w kryminalistyce:

Stopień studiów:

II stopnia

Tryb studiów:

Studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek:

Wydział Inżynierii Materiałowej AGH oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Opis kierunku: 

Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym, umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.

Studia prowadzi AGH wspólnie z Politechniką Łódzką oraz we współpracy z krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie.

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

W Krakowie, w ramach drugiego semestru –  specjaliści z: Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH,  Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:

 • metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej,
 • eksperckiej oceny zdarzeń,
 • analizy cyfrowych nośników danych,
 • biologii, toksykologii i genetyki,
 • farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych,
 • innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku uzyskać wszechstronną wiedzę z nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych, identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, ale również poznanie zagadnień prawnych, m.in. dotyczących wydawania opinii kryminalistycznych w procesie karnym.

Ciekawa tematyka prac dyplomowych (semestr trzeci na uczelni macierzystej), praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny kryminalistyki w Polsce, a przede wszystkim perspektywa ciekawej pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji, służby celnej, laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych to gwarancja interesujących studiów w Politechnice Łódzkiej.

Lista przedmiotów w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej:

(https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-chemia-w-kryminalistyce/)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań. Zna główne trendy dotyczące możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod chemicznych w kryminalistyce. Potrafi opracowywać statystycznie dane, w tym dane biometryczne, za pomocą różnych metod przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych. Jest też przygotowany do prowadzenia badań chemicznych w zakresie analizy materiałów dowodowych oraz dyskusji na tematy chemiczne ze specjalistami z innych dziedzin wykorzystywanych w kryminalistyce. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy zastosowaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w grupie i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest zdolny do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym, w sektorach administracji i zarządzania. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci chemii w kryminalistyce są przygotowani do pracy w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych.

Chemia w kryminalistyce:

Stopień studiów:

II stopnia

Tryb studiów:

Studia stacjonarne

Jednostka prowadząca kierunek:

Wydział Inżynierii Materiałowej AGH oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Otrzymywany tytuł: 

magister

Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Opis kierunku: 

Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych. Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym, umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.

Studia prowadzi AGH wspólnie z Politechniką Łódzką oraz we współpracy z krakowskim Instytutem Ekspertyz Sądowych oraz Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie.

W czasie pierwszego semestru w Politechnice Łódzkiej, studenci wprowadzeni zostaną w tematykę chemii sądowej, technik kryminalistycznych, nowoczesnych technik analitycznych i obrazowania w kryminalistyce. Ponadto, studiować będą podstawy chemometrii i logiki, a także biometrii w kryminalistyce oraz chemii i detekcji związków psychoaktywnych.

W Krakowie, w ramach drugiego semestru –  specjaliści z: Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH,  Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP będą prowadzili wykłady, laboratoria i ćwiczenia z zakresu:

 • metod instrumentalnych w analizie kryminalistycznej,
 • eksperckiej oceny zdarzeń,
 • analizy cyfrowych nośników danych,
 • biologii, toksykologii i genetyki,
 • farmakologii i metabolizmu związków psychoaktywnych,
 • innych tematów wiążących się ściśle z pracą z materiałem dowodowym.

Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia pozwoli absolwentom tego kierunku uzyskać wszechstronną wiedzę z nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych, identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, ale również poznanie zagadnień prawnych, m.in. dotyczących wydawania opinii kryminalistycznych w procesie karnym.

Ciekawa tematyka prac dyplomowych (semestr trzeci na uczelni macierzystej), praca z wybitnymi specjalistami z dziedziny kryminalistyki w Polsce, a przede wszystkim perspektywa ciekawej pracy w laboratoriach kryminalistycznych policji, służby celnej, laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych to gwarancja interesujących studiów w Politechnice Łódzkiej.

Lista przedmiotów w poszczególnych semestrach dostępna jest na stronie internetowej:

(https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-chemia-w-kryminalistyce/)

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań. Zna główne trendy dotyczące możliwości wykorzystywania nowoczesnych metod chemicznych w kryminalistyce. Potrafi opracowywać statystycznie dane, w tym dane biometryczne, za pomocą różnych metod przydatnych w kryminalistyce, w tym testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych. Jest też przygotowany do prowadzenia badań chemicznych w zakresie analizy materiałów dowodowych oraz dyskusji na tematy chemiczne ze specjalistami z innych dziedzin wykorzystywanych w kryminalistyce. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy zastosowaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną. Posiada także umiejętność pracy w grupie i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołów. Jest zdolny do podjęcia pracy w laboratoriach kryminalistycznych, a także po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym, w sektorach administracji i zarządzania. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci chemii w kryminalistyce są przygotowani do pracy w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych.