baner final

Ewolucja przyrody ożywionej w toku wielu milionów lat doprowadziła, drogą doboru naturalnego, do ukształtowania się układów organicznych tak, aby spełniały one swoje funkcje w sposób optymalny. Zasady budowy i sposoby reagowania żywych organizmów na bodźce zewnętrzne dla spełniania przez nie różnych funkcji przenosi się także na materiały wytwarzane przez Człowieka.

Uszkodzenia tkanek i narządów powstałe w wyniku urazów, chorób przewlekłych lub wad wrodzonych leczy się najczęściej chirurgicznie, farmakologicznie, poprzez transplantację organów lub implantację odpowiednich biomateriałów. W ostatnich latach coraz większe nadzieje wiąże się z nową dziedziną medycyny regeneracyjnej, mianowicie inżynierią tkankową.

Większość współczesnych materiałów ceramicznych wytwarza się wykorzystując proszki syntetycznie otrzymywanych stałych związków, takich jak tlenki, azotki, węgliki, borki itp. Związki te są wysokogniotrwałe i stąd dla syntezy ich proszków konieczne są najczęściej procesy przebiegające z mierzalną szybkością dopiero w wysokiej temperaturze, rzędu 1000-2000oC.

Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak

Nowe wyzwania cywilizacyjne i dynamiczny napływ wiedzy naukowej stanowią dzisiaj wypadkową rozwoju nowoczesnych technologii materiałowych.