Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencie
Informacje o beneficjencieBeneficjentem projektu jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, który jest jednym spośród 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wydział współtworzy 9 Katedr, w których zatrudnionych jest łącznie 191 pracowników, w tym: 25 profesorów, 28 doktorów habilitowanych, 93 doktorów oraz 45 pracowników ze stopniem magistra lub inżyniera.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych i nauk chemicznych, w zakresie następujących dyscyplin naukowych: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa oraz chemia.

W chwili obecnej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą, a także jedną z niewielu w Europie, zajmującą się kompleksowo materiałami ceramicznymi.

Celem strategicznym Wydziału jest utrzymanie pozycji nowoczesnej i elitarnej jednostki dydaktyczno-badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym i trwałych powiązaniach z przemysłem, przy równoczesnym pogłębieniu współpracy z innymi wydziałami i uczelniami w kierunku tworzenia nowych specjalności interdyscyplinarnych oraz rozszerzenie kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kształcenia i badań naukowych.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia, 21 czerwca 2013 r. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education udzieliła akredytacji kierunkowi inżynieria materiałowa prowadzonemu na studiach pierwszego i drugiego stopnia Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Akredytacja obowiązuje na lata akademickie od 2012/2013 do 2017/2018.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2014