wimic agh

BIOMATERIAŁY - MATERIAŁY DLA MEDYCYNY

Kierownik studium: Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Sekretarz: Dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. 12 617 44 48, 12 617 22 38, fax 12 617 33 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: dwa semestry

Strony internetowe: http://www.agh.edu.pl/ksztalcenie/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/biomaterialy-materialy-dla-medycyny/  

W skład zajęć prowadzonych w ramach studiów wchodzą: wykłady, seminaria, laboratoria i zajęcia projektowe. Program studiów obejmuje charakterystykę tworzyw wykorzystywanych w medycynie: metali, stopów, polimerów, ceramiki, węgla syntetycznego i kompozytów. Omówione zostaną przykłady zastosowań tworzyw syntetycznych w różnych dziedzinach medycyny: ortopedii, chirurgii kostnej, laryngologii, kardiologii, okulistyce, stomatologii i innych. Wykłady dotyczyć będą badania biozgodności w warunkach in vitro i in vivo, omówienia normy ISO 10993 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych) oraz regulacji prawnych i aspektów etycznych związanych z badaniami na zwierzętach. Ponadto omówione zostaną sposoby organizacji, nadzoru i monitorowania badań klinicznych. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z najnowszymi osiągnięciami inżynierii tkankowej, metodami wytwarzania podłoży tkankowych oraz z konstrukcją bioreaktorów. Na zajęciach laboratoryjnych prezentowane będą metody badawcze wykorzystywane w analizie budowy i właściwości biomateriałów. W oparciu o konkretne przykłady z inżynierii biomateriałów prezentowane będą metody badawcze takie jak np.: spektroskopia w podczerwieni (FTIR), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), mikroskopia optyczna, mikroskopia sił atomowych (AFM). Słuchaczom studiów zaprezentowane zostaną metody badań właściwości mechanicznych biomateriałów i tkanek, metody fizykochemiczne stosowane do badań przebiegu degradacji materiałów (w sztucznym i naturalnym środowisku biologicznym) oraz metody biologiczne do analizy zjawisk zachodzących na powierzchni tworzyw w kontakcie z żywymi komórkami i tkankami. W ramach zajęć projektowych słuchacze samodzielnie opracowują jedno szczegółowe zagadnienie z zakresu inżynierii biomateriałów.


CHEMIA ANALITYCZNA W PRZEMYŚLE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Kierownik studium: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. (012) 617-24-51, fax (012) 617-24-52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: jeden semestr

Strona internetowa: http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/chemia-analityczna-w-przemysle-i-ochronie-srodowiska.html  

Na zajęciach obejmujących wykłady i ćwiczenia prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, jak nowoczesne metody roztwarzania próbek, metody rozdzielania i oddzielania matrycy, dobór optymalnej metody pomiarowej i analitycznej, wzorcowanie metody i ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak płomieniowa i plazmowa spektometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektometria absorpcyjna, woltamperometria, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, konduktometria, TG, DTA, MS, techniki chromatograficzne oraz fluorescencja rentgenowska. Przewiduje się również wykonanie oznaczeń zawartości toksycznych składników oraz analizy specjacyjnej w ekstraktach spoiw cementowych i bezcementowych zawierających immobilizowane metale. Na zajęciach zostaną także omówione zmiany w procedurach analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm UE i systemów jakości, a także zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.


TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO SZKŁA

Kierownik studium: Dr hab. inż. Manuela Reben, prof. AGH

AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Strona internetowa: http://ktsipa.ceramika.agh.edu.pl/dydaktyka.html#studia-podyplomowe 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są głównie dla absolwentów szkół wyższych, pracujących w przemyśle związanym z procesami produkcji szkła i jego przetwórstwa. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów podyplomowych są także przydatne dla osób pracujących w zakładach produkcyjnych, gdzie szkło stanowi element materiału kompozytowego. Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych, w szczególności technologii chemicznej oraz absolwenci szkół wyższych bezpośrednio lub pośrednio związani z przemysłem szklarskim, ceramicznym emalierskim, czy z przemysłem wytwarzającym powłoki funkcyjne. Tematyka zajęć skierowana jest również do pracowników firm projektujących piece szklarskie czy będących menagerami projektów związanych z wdrażaniem nowych innowacyjnych technologii. Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii i przetwórstwa szkła. Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów z praktyką. Studia stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej aktualnych technologiach przetwarzania wyrobów szklanych. Profil kształcenia dobrany jest w taki sposób, by zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu szklarskiego oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na liniach technologicznych. Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: aktualnych trendów w technologii i przetwórstwie szkła, podstaw i uwarunkowań związanych z tworzeniem stanu szklistego, procesu technologicznego wytwarzania  szkła ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania masy szklanej w wyroby, surowców do produkcji szkła, obniżenia energochłonności procesów wytwarzania szkła z zastosowaniem surowców alternatywnych, czy operacji technologicznych pozwalających na obniżenie emisji CO2, najnowszych rozwiązań w zakresie doboru wyłożeń ogniotrwałych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z szeroko pojętym przetwórstwem szkła, zastosowaniami szkła w budownictwie jako   materiału wypełniającego, elewacyjnego oraz konstrukcyjnego. Omówione zostaną przepisy i regulacje prawne pozwalające na stosowania szkła jako wyrobu budowlanego. Scharakteryzowane zostaną techniki pozwalające na otrzymanie powłok funkcyjnych na podłożach szklanych, właściwości powłok funkcyjnych i ograniczenia w ich stosowaniu. Zajęcia praktyczne umożliwią zapoznanie się z metodami badawczymi pozwalającymi określić właściwości wyrobów szklanych, jak również  pozyskać praktyczne informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

Literatura obowiązkowa:

Praca zbiorowa: I. Płoński, K. Łyskiakowa, H. Pieniążek „ Technologia szkła” Arkady, Warszawa 1972 r. Skrypt ” Technologia Szkła – właściwości fizykochemiczne, metody badań” cz. I i cz. II.

Literatura zalecana:

Specjalistyczna literatura naukowa „ Świat szkła”, „ Ceramika i szkło”

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia:

- obecność na zajęciach; - sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych; - odpowiedzi ustne na zajęciach laboratoryjnych; - egzamin w formie ustnej. Forma zaliczenia przedmiotów oraz zakończenia studiów podyplomowych:    

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych „Technologia i przetwórstwo szkła” jest obecność na wykładach, laboratoriach  (aktywność i zaliczone sprawozdanie z każdego ćwiczenia) jak również pozytywna ocena z końcowego egzaminu.


WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII CEMENTÓW

Kierownik studium: Dr hab. inż. Artur Łagosz

AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Pawilon A-3 Pokój 307, Telefon 12 617 24 52

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Janik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:

Czas trwania: 2 semestry

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii klinkieru cementowego i cementów produkowanych na jego bazie. Studia mają również za cel łączenie wiedzy akademickiej, prezentowanej głównie w formie wykładów, z praktyką przemysłową i laboratoryjną. Stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę w zakresie technologii produkcji cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych. Profil kształcenia dobrano w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu cementowego oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w zakładach produkcyjnych. Wykłady obejmować będą takie zagadnienia jak: charakterystyka surowców do produkcji klinkieru, fizykochemia procesu klinkieryzacji, bilans pierwiastków lotnych, rodzaj paliw alternatywnych, skład i właściwości klinkieru portlandzkiego. Omawiane będą właściwości różnych rodzajów cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych oraz innych spoiw mineralnych, w tym również zasady kształtowania właściwości betonów i zapraw poprzez właściwy dobór spoiw. W ramach wykładów poruszane będą także zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń przemysłu cementowego, jak również omówione zostaną uwarunkowania prawne w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów przez przemysł cementowy. Znacząca część zajęć będzie miała charakter ćwiczeń laboratoryjnych, podczas realizacji których będzie można uczestniczyć w wykonywaniu badań składu i właściwości klinkierów, cementów i produktów ich reakcji z wodą. Na zakończenie każdy z uczestników studiów weźmie udział w opracowaniu zagadnienia z zakresu technologii produkcji cementu, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi.