wimic agh

CHEMIA ANALITYCZNA W PRZEMYŚLE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Kierownik studium: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (012) 617-24-51, fax (012) 617-24-52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: jeden semestr

Strona internetowa: http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/chemia-analityczna-w-przemysle-i-ochronie-srodowiska.html

Na zajęciach obejmujących wykłady i ćwiczenia prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, jak nowoczesne metody roztwarzania próbek, metody rozdzielania i oddzielania matrycy, dobór optymalnej metody pomiarowej i analitycznej, wzorcowanie metody i ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak płomieniowa i plazmowa spektometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektometria absorpcyjna, woltamperometria, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, konduktometria, TG, DTA, MS, techniki chromatograficzne oraz fluorescencja rentgenowska. Przewiduje się również wykonanie oznaczeń zawartości toksycznych składników oraz analizy specjacyjnej w ekstraktach spoiw cementowych i bezcementowych zawierających immobilizowane metale. Na zajęciach zostaną także omówione zmiany w procedurach analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm UE i systemów jakości, a także zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.

NOWOCZESNE KIERUNKI W PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWIE SZKŁA

Kierownik studium: prof. dr hab. inż. Jan Wasylak
AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (012) 617-25-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: jeden semestr

Strona internetowa: http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/nowoczesne-kierunki-w-produkcji-szkla.html

Wykłady dotyczyć będą następujących zagadnień: kierunki rozwoju produkcji i przetwórstwa szkła, właściwości szkieł, proces technologiczny otrzymywania szkła, wybrane technologie produkcji i przetwórstwa szkła, baza surowcowa w przemyśle szklarskim - aktualne możliwości i potrzeby, nowoczesne kierunki w budowie i eksploatacji pieców szklarskich, recykling w przemyśle szklarskim, utylizacja odpadów i zapobieganie degradacji środowiska, aktualny stan w dziedzinie normalizacji systemów jakości i akredytacji: metodyka i zakresy badań wyrobów.

BIOMATERIAŁY - MATERIAŁY DLA MEDYCYNY

Kierownik studium: Dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 44 48, 12 617 34 41, 12 617 47 38, fax 12 617 33 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania: jeden semestr (letni)

Strony internetowe: www.biomat.krakow.pl
http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/biomaterialy-materialy-dla-medycyny.html

Zajęcia obejmujące wykłady i seminaria dotyczyć będą kluczowych zagadnień z dziedziny inżynierii biomateriałów. Program studiów obejmować będzie charakterystykę tworzyw wykorzystywanych w medycynie: metali, stopów, polimerów, ceramiki, węgla syntetycznego i kompozytów. Omówione zostaną przykłady zastosowań tworzyw syntetycznych w różnych dziedzinach medycyny a mianowicie ortopedii, chirurgii kostnej, laryngologii, kardiologii, okulistyce, stomatologii i innych. Przedstawione zostaną metody projektowania i wytwarzania materiałów spełniających wymagania stawiane przez medycynę. Wykłady dotyczyć będą badania biozgodności w warunkach in vitro i in vivo, omówienia normy ISO 10993 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych) oraz regulacji prawnych i aspektów etycznych związanych z badaniami na zwierzętach. Dodatkowo omówione zostaną sposoby organizacji, nadzoru i monitorowania badań klinicznych. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z najnowszymi osiągnięciami inżynierii tkankowej, metodami wytwarzania podłoży tkankowych i konstrukcją bioreaktorów. Na zajęciach laboratoryjnych prezentowane będą (w oparciu o konkretne przykłady) metody: FTIR, SEM, mikroskopia optyczna, mikroskopia AFM oraz badania mechaniczne z uwzględnieniem badań parametrów mechanicznych naturalnych tkanek a także metody analizy powierzchni (energia powierzchniowa, twardość, chropowatość). Słuchaczom studiów zaprezentowane zostaną metody fizykochemiczne stosowane zarówno do charakterystyki materiału jak i przebiegu jego degradacji (w sztucznym i naturalnym środowisku biologicznym) oraz metody biologiczne do analizy zjawisk zachodzących na powierzchni tworzyw implantacyjnych w kontakcie z żywą komórką i tkanką.

BIŻUTERIA, CERAMIKA, MAŁE FORMY ODLEWNICZE

Organizator: Wydział Sztuki UP w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie
Czas trwania: dwa semestry

Strona internetowa: http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/bizuteria-ceramika-male-formy-odlewnicze.html

Studia skierowane się do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz potrzebują specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii biżuterii, ceramiki i odlewnictwa a jednocześnie interesują się sztuką i twórczością artystyczną.
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz doświadczonych artystów w wymienionych dziedzinach.

Rekrutację prowadzi i udziela szczegółowych informacji:
Wydział Sztuki UP,
ul. Podchorążych 2, p. 179,
tel. 12 662 61 41,

www.up.krakow.pl/insztuki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWOCZESNE MATERIAŁY I TECHNIKI W BUDOWNICTWIE


Kierownik studium: dr hab. inż. Anna Sobotka, prof. AGH

Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kontakt:
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Pawilon A-1, pokój 310 nad halą maszyn
Telefon 12 617 47 68, 12 617 47 67 fax 12 617 20 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.nmitb.agh.edu.pl
Osoby do kontaktu:
dr inż. Daniel Wałach
dr hab. inż. Anna Sobotka, prof. AGH

Strony internetowe: www.nmitb.agh.edu.pl
http://www.agh.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe/nowoczesne-materialy-i-techniki-w-budownictwie.html


Czas trwania: 2 semestry


Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji niezbędnych w działalności zawodowej w budownictwie. Postęp w budownictwie, wynikający z rozwoju materiałów i technologii nowych generacji powoduje konieczność uwzględnienia w procesie inwestycyjnym zwiększonych wymagań m.in. odnośnie trwałości konstrukcji, wdrażania zasad szeroko pojętego rozwoju zrównoważonego oraz podejmowanych decyzji.
Zakres kształcenia studiów podyplomowych obejmuje m.in. zagadnienia związane z wytwarzaniem i zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych. Nowoczesne materiały są odpowiedzią na coraz większe wymagania stawiane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz decyzyjnych, które pozwalają najlepiej wykorzystać wszystkie czynniki produkcji.
Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych sferą nowoczesnych rozwiązań dotyczących stosowanych materiałów oraz technik w budownictwie, w szczególności dla pracowników biur projektowych oraz dozoru budowlanego (inżynierowie i kierownicy budów, inspektorzy nadzoru budowlanego itp.) pragnących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy.
Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.


WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII CEMENTÓW


Kierownik studium: Dr hab. inż. Artur Łagosz

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Pawilon A-3 Pokój 307
Telefon 12 617 24 52

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Janik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: 


Czas trwania: 2 semestry


Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie technologii klinkieru cementowego i cementów produkowanych na jego bazie. Studia mają również za cel łączenie wiedzy akademickiej, prezentowanej głównie w formie wykładów, z praktyką przemysłową i laboratoryjną. Stanowią propozycję dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę w zakresie technologii produkcji cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych. Profil kształcenia dobrano w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom możliwość dyskusji o bieżących problemach przemysłu cementowego oraz pomóc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w zakładach produkcyjnych. Wykłady obejmować będą takie zagadnienia jak: charakterystyka surowców do produkcji klinkieru, fizykochemia procesu klinkieryzacji, bilans pierwiastków lotnych, rodzaj paliw alternatywnych, skład i właściwości klinkieru portlandzkiego. Omawiane będą właściwości różnych rodzajów cementów powszechnego użytku, jak również cementów specjalnych oraz innych spoiw mineralnych, w tym również zasady kształtowania właściwości betonów i zapraw poprzez właściwy dobór spoiw. W ramach wykładów poruszane będą także zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń przemysłu cementowego, jak również omówione zostaną uwarunkowania prawne w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów przez przemysł cementowy. Znacząca część zajęć będzie miała charakter ćwiczeń laboratoryjnych, podczas realizacji których będzie można uczestniczyć w wykonywaniu badań składu i właściwości klinkierów, cementów i produktów ich reakcji z wodą. Na zakończenie każdy z uczestników studiów weźmie udział w opracowaniu zagadnienia z zakresu technologii produkcji cementu, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi.