wimic agh

Absolwenci WIMiC – Jan i Katarzyna Mader – współzałożyciele fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom – Fundacja Ruperta Mayera”

          Szanowni Państwo, 

          Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się w lutowym numerze Biuletynu AGH, ze współzałożycielami Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom – Fundacja Ruperta Mayera” – Janem i Katarzyną Mader. Organizacja ta wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych. 

          Zapraszamy również na stronę internetową Fundacji http://www.dpd.pl/dpd/

 

   


 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się w lutowym numerze Biuletynu AGH, ze współzałożycielami Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom – Fundacja Ruperta Mayera” – Janem i Katarzyną Mader. Organizacja ta wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych.

 

Zapraszamy również na stronę internetową Fundacji http://www.dpd.pl/dpd/

 

 

Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa na WIMiC przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Podjęcie studiów na kierunku Inżyniera Materiałowa na naszym Wydziale gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą szybkiego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat. 


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- matematyki, w tym metod matematycznych niezbędnych do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów;

- fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu;

- chemii, niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego;

- metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych;

- zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych;

- metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów;

- wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych;

- klasycznych i zaawansowanych metod badań właściwości materiałów;

- projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowania procesów;

- materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań.


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;

- dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów;

- posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących materiały;

- wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań;

- dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów;

- ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę oraz narzędzia.

 

Absolwent studiów II stopnia potrafi:

- określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;

- przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego;

- zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego;

- optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. i wiele innych


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi, jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• w przemyśle opartym na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• firmy z branży R&D, motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.


Kierunek Inżynieria Materiałowa posiada akredytacje: Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA),  European Network for Accreditation of Engineering Education oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT).

Corocznie, kierunek Inżynieria Materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach rankingu kierunku studiów technicznych „Perspektywy”.

Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na naszym Wydziale, to ukierunkowanie i specjalizacja w technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych. Branże te rozwijają się bardzo dynamicznie i obejmują m.in. technologię cementu oraz betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach.


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- chemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych;

- matematyki, w tym metod matematycznych, niezbędnych do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych;

- fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych;

- badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych;

- stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów;

- wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych;

- metod badań właściwości materiałów, w tym struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych.


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne;

- rozróżniać typy reakcji chemicznych, posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych;

- wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych;

- wykorzystywać umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych;

- posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych;

- zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski;

- wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych;

- posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi;

- interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.

 

Absolwent studiów II stopnia potrafi:

- zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska;

- zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny, beton i ceramiczne materiały budowlane, materiały termoizolacyjne, materiały ceramiki szlachetnej i technicznej, spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych;

- wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe);

• w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.

Chemia budowlana to unikatowy kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Przez pierwsze dwa lata student zdobywa wiedzę na AGH, a następnie spędza po jednym semestrze w Łodzi i Gdańsku, wracając na semestr dyplomowy do Krakowa. Taka organizacja studiów pozwala na uzyskanie najwyższych możliwych kompetencji, dzięki starannie wyselekcjonowanej ofercie dydaktycznej trzech uczelni partnerskich. Uzyskana wiedza jest więc pełniejsza, co zdecydowanie zwiększa szanse na wymagającym rynku pracy.


 Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- matematyki, niezbędną do opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych;

- fizyki, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w procesach chemicznych;

- chemii, w tym wiedzę niezbędną do opisu oraz rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów;

- materiałów, w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych;

- podstawowych pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania, podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych; znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej.


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów;

- opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej;

- opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego;

- posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich;

- zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy przed 7 semestrem studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe);

• w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.