wimic agh

Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na naszym Wydziale, to ukierunkowanie i specjalizacja w technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych. Branże te rozwijają się bardzo dynamicznie i obejmują m.in. technologię cementu oraz betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach.


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- chemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych;

- matematyki, w tym metod matematycznych, niezbędnych do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych;

- fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych;

- badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych;

- stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów;

- wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych;

- metod badań właściwości materiałów, w tym struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych.


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne;

- rozróżniać typy reakcji chemicznych, posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych;

- wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych;

- wykorzystywać umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych;

- posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych;

- zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski;

- wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych;

- posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi;

- interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.

 

Absolwent studiów II stopnia potrafi:

- zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska;

- zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny, beton i ceramiczne materiały budowlane, materiały termoizolacyjne, materiały ceramiki szlachetnej i technicznej, spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych;

- wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe);

• w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.