wimic agh

Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa na WIMiC przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Podjęcie studiów na kierunku Inżyniera Materiałowa na naszym Wydziale gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą szybkiego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat. 


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- matematyki, w tym metod matematycznych niezbędnych do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów;

- fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu;

- chemii, niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego;

- metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych;

- zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych;

- metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów;

- wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych;

- klasycznych i zaawansowanych metod badań właściwości materiałów;

- projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowania procesów;

- materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań.


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;

- dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów;

- posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących materiały;

- wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań;

- dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów;

- ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę oraz narzędzia.

 

Absolwent studiów II stopnia potrafi:

- określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;

- przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego;

- zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego;

- optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A. i wiele innych


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi, jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• w przemyśle opartym na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• firmy z branży R&D, motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.


Kierunek Inżynieria Materiałowa posiada akredytacje: Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA),  European Network for Accreditation of Engineering Education oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT).

Corocznie, kierunek Inżynieria Materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach rankingu kierunku studiów technicznych „Perspektywy”.