wimic agh

Ceramika to nie tylko materiał, ale także forma. Unikatowy kierunek Ceramika to oferta dla kandydatów, którzy chcą jako przyszli inżynierowie projektować, nie tylko rzeczy użyteczne, ale także piękne i funkcjonalne. Elitarny, bo adresowany do nielicznych osób, które mają jednocześnie umysł ścisły oraz talenty artystyczne, kierunek Ceramika daje szansę na zdobycie takiej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na pracę, gdzie potrzebne jest połączenie kreatywności artysty z wiedzą technologa.


Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- chemii, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych;

- matematyki, w tym metod matematycznych, niezbędne do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych;

- fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych;

- metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych;

- metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych;

- podstaw wzornictwa przemysłowego, projektowania formy i funkcji użytkowej przedmiotów.

 

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

- rozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów;

- technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej.  


Absolwent studiów I stopnia potrafi:

- posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne;

- wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych;

- posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi;

- posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych;

- opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji;

- wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w określonych technologiach;

- zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski.

 

Absolwent studiów II stopnia potrafi:

- wykorzystywać pogłębione umiejętności z zakresu technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej oraz z zakresu metod projektowania wyrobów ceramicznych i szkła z użyciem technik manualnych, jak i informatycznych;

- samodzielnie przeprowadzić proces wytwarzania wyrobów ceramicznych od zaprojektowania do prototypu;

- wykorzystywać pogłębione umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentu oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich.


Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. „SGL Group – The Carbon Company”; Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A.; Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”; Huta Szkła „Pilkington Polska” Sp. z o.o.; Cementownia „Ożarów” S.A.; Grupa „Lafarge”; „Górażdże Cement”; „Cemex Polska”; „Ferrocarbo”; Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.


Perspektywy zawodowe

 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

- specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych;

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika);

- specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska;

- specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

 

Miejsca pracy:

• przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe);

• w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska;

• laboratoria;

• instytucje badawcze;

• szkoły i uczelnie;

• działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe;

• własna działalność gospodarcza.